ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.40; 03.120.01 Srpen 2009

Management spolehlivosti –
Část 3
  -16: Pokyn k použití – Směrnice pro specifikaci
služeb zajištění údržby

ČSN
EN 60300
  -  3  -16

01 0690

idt IEC 60300  -  3  -16:2008

Dependability management –
Part 3  -16: Application guide – Guidelines for specification of maintenance support services

Gestion de la sûreté de fonctionnement –
Partie 3  -16: Guide d’application – Lignes directrices pour la spécification des services de support de maintenance

Zuverlässigkeitsmanagement –
Teil 3  -16: Anwendungsleitfaden – Anleitung zur Spezifikation der Dienstleistungen für die Instandhaltungsunterstützung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60300  -  3  -16:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60300  -  3  -16:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60300-3-2zavedena v ČSN EN 60300-3-2 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-2: Pokyn k použití –
Sběr dat o spolehlivosti z provozu

IEC 60300-3-3zavedena v ČSN EN 60300-3-3 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza nákladů životního cyklu

IEC 60300-3-10zavedena v ČSN IEC 60300-3-10 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-10: Návod k použití –
Udržovatelnost

IEC 60300-3-12zavedena v ČSN IEC 60300-3-12 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-12: Návod k použití –
Integrované logistické zajištění

IEC 60300-3-14zavedena v ČSN EN 60300-3-14 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-14: Pokyn k použití –
Údržba a zajištěnost údržby

IEC 60706-2zavedena v ČSN EN 60706-2 (01 0661) Udržovatelnost zařízení – Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

IEC 62402zavedena v ČSN EN 62402 (01 0697) Management zastarávání – Pokyn k použití

Informativní údaje z IEC 60300  -  3  -16:2008

Mezinárodní norma IEC 60300  -  3  -16 byla vypracována technickou komisí IEC 56: Spolehlivost.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

56/1271/FDIS

56/1290/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru norem IEC 60300 s obecným názvem Management spolehlivosti je možné nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že se obsah této publikace nebude měnit až do konečného data vyznačeného na webové stránce IEC s adresou http://webstore.iec.ch v údajích týkajících se této publikace. Po tomto datu bude tato publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Alopex, s.r.o., IČ 27266982, Ing. David Vališ, Ph. D.

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 60300  -  3  -16
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 03.100.40; 03.120.01

Management spolehlivosti –
Část 3
  -16: Návod k použití –
Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby
(IEC 60300
  -  3  -16:2008)

Dependability management –
Part 3
  -16: Application guide –
Guidelines for specification of maintenance support services
(IEC 60300
  -  3  -16:2008)

Gestion de la sûreté de fonctionnement –
Partie 3
  -16: Guide d’application – Lignes directrices
pour la spécification des services de support
de maintenance
(CEI 60300
  -  3  -16:2008)

Zuverlässigkeitsmanagement –
Teil 3
  -16: Anwendungsleitfaden – Anleitung
zur Spezifikation der Dienstleistungen
für die Instandhaltungsunterstützung
(IEC 60300
  -  3  -16:2008)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-11-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakých-
koliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60300  -  3  -16:2008 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 56/1271/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 60300  -  3  -16, vypracovaný v technické komisi IEC TC 56 Spolehlivost byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60300  -  3  -16 dne 2008-11-01.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-08-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-11-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60300  -  3  -16:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Zkratky 9

4 Specifikace služeb zajištění údržby 9

4.1 Účel využívání služeb zajištění údržby 9

4.2 Typy služeb zajištění údržby 9

4.3 Dohody o zajištění základní údržby 10

4.3.1 Pracovní síly pro údržbu 10

4.3.2 Náhradní díly 11

4.3.3 Výcvik 11

4.3.4 Opravy a generální opravy 11

4.3.5 Renovace a modifikace 11

4.4 Dohody o omezeném poskytování služby 11

4.5 Dohody o dlouhodobém poskytování služby 12

4.5.1 Účel 12

4.5.2 Rozsah platnosti dohody o dlouhodobém poskytování služby 12

4.5.3 Záruky za plnění dohody 12

4.6 Hlediska životního cyklu 12

4.6.1 Etapa návrhu a vývoje 12

4.6.2 Etapa provozu a údržby 13

4.6.3 Zastarávání 13

5 Vypracování dohod o službě 13

5.1 Odpovědnost managementu 13

5.2 Proces výběru poskytovatele služby 13

5.3 Účel dohody o službě zajištění údržby 13

5.4 Vypracování dohody o údržbě 14

5.5 Struktura a prvky dohody 14

6 Management dohod o údržbě 14

6.1 Obecně 14

6.2 Komunikace 15

6.3 Monitorování dohody 15

Příloha A (informativní)  Kontrolní seznam pro strukturu a prvky dohody 16

Bibliografie 22

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 23

Obrázek 1 – Vzájemný vztah mezi typy služeb zajištění údržby 10

Úvod

Používání dohod o údržbě je nyní běžným prostředkem pro poskytování služeb zajištění údržby vlastníkům i provo-
zovatelům produktů, systémů a zařízení. Tyto služby mohou být zahrnuty do počáteční etapy návrhu a vývoje, ale mohou být vzaty v úvahu a realizovány také během etapy provozu a údržby.

Specifikace služeb zajištění údržby vyžaduje nejen vypracování dohody, ale též management a monitorování služeb během jejího zavádění. Dohody mohou být neformálními dohodami mezi dvěma stranami, nebo je možné vyžadovat oficiální smlouvu. Služby zajištění údržby se mohou, co se týče rozsahu, pohybovat v rozmezí od jedno-
duchých služeb, které mohou s sebou nést opravu specifického typu objektu, až po dlouhodobé, všeobecné dohody se zárukou založenou na příslušném ukazateli jejího plnění.

V dohodě je třeba určit odpovědnosti jak poskytovatele služby, tak společnosti (a je-li to možné i odpovědnosti za služby poskytnuté v rámci záruční doby, pokud je do nich zapojena další společnost) s ohledem na předmět a úroveň služeb, technická opatření, organizační opatření, obchodní hlediska, právní závazky a smluvní požadavky. Tato norma se týká pouze hledisek služeb uvedených v dané dohodě a ne právních nebo smluvních požadavků.

1Rozsah platnosti

V této části normy IEC 60300 je popsán rámec pro specifikaci služeb týkajících se zajištění údržby produktů, systémů a zařízení, které se provádějí během etapy provozu a údržby. Účelem této normy je obecně nastínit tvorbu dohod pro služby zajištění údržby a poskytnout směrnice pro management a monitorování těchto dohod jak společností, tak poskytovatelem služby.

Tato norma je určena k použití pro široké spektrum dodavatelů, organizací pro zajištění údržby a uživatelů, a může být aplikována na všechny objekty. Pro zachování konsistence se v této normě o uživateli, provozovateli a vlastníkovi mluví jako o společnosti, a organizace, respektive obchodník poskytující službu zajištění údržby se nazývá poskytovatel služby.

Tato norma je použitelná pro objekty, do nichž se zahrnují všechny typy produktů, zařízení a systémů (hardware i software). Většina z nich vyžaduje určitou úroveň údržby s cílem zajistit dosažení požadované funkčnosti, spolehlivosti, způsobilosti, ekonomičnosti, bezpečnosti a požadavků vyplývajících z nařízení a předpisů.

POZNÁMKAZ důvodu souladu se bude v této normě používat termín „objekt“, jak je definován v 3.1.4, pokud v daném kontextu není nutné použít něco jiného.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz