ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30; 03.220.01 Září 2009

Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastávky, přestupní uzly a stanoviště –
Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

ČSN 73 6425-2

 

Bus, trolleybus and tramway lines halts

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6075 z 1990-11-26.

 

Obsah

Strana

Národní předmluva 3

Změny proti předchozím normám 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Rozlišení přestupních uzlů 7

4.1 Základní dělení přestupních uzlů 7

4.2 Základní druhy doprav v přestupních uzlech 8

5 Návrhové prvky přestupních uzlů 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Návrhové období 8

5.3 Navrhování přestupních uzlů 8

5.4 Časové ztráty cestujících 9

5.5 Umístění přestupních uzlů 11

5.6 Navrhování autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek v přestupních uzlech 11

5.7 Navrhování komunikací, ploch a odstavných a manipulačních stání pro autobusy v přestupních uzlech 13

5.8 Navrhování nástupišť v přestupních uzlech 14

5.9 Řešení pěší a cyklistické dopravy v přestupních uzlech 16

5.10 Řešení individuální automobilové dopravy v přestupních uzlech 17

5.11 Další vybavení přestupních uzlů 18

5.12 Návrh dopravního a orientačního značení v přestupních uzlech 18

6 Zvláštní ustanovení jednotlivých kategorií přestupních uzlů 19

6.1 Přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy 19

6.2 Přestupní uzly regionálního významu 21

6.3 Přestupní uzly nadregionálního významu 22

Příloha A (informativní)  Vybavení přestupních uzlů 23

Národní předmluva

ČSN 73 6425 se společným názvem Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, se skládá ze samostatných částí:

Část 1: Navrhování zastávek

Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

Změny proti předchozím normám

Tato norma ČSN 73 6425-2 nahrazuje ČSN 73 6075 z roku 1990 a zároveň přejímá některá ustanovení z ČSN 73 6425 z roku 1995. Je zaměřena na řešení přestupních uzlů a jejich vybavení zejména s odhledem na komfort cestujících veřejné hromadné dopravy. Jejím cílem je zavedení moderních trendů a praktických zkušeností při návrhu přestupních uzlů a optimalizace komunikací pro chodce, nástupišť a odstavných a manipulačních stání. Nově jsou zavedeny zejména doporučené měrné ztráty při pohybu cestujících na přestupním uzlu.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6310Navrhování železničních stanic

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

prEN 1317-6 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

ČSN EN 12676-1 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 12899-3 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky

ČSN EN 12966-1 (73 7033) Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 1: Norma výrobku

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící technické podmínky

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích

TP 142 Parkovací zařízení (regulační sloupky, parkovací zábrany, parkovací sloupky, parkovací závory, pollery)

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (všeobecná část, katalog, návrhová metoda)

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích

POZNÁMKASměrnice, Technické podmínky, Metodické pokyny a Vzorové listy jsou k dispozici u příslušných zpracovatelů, jejichž evidenci zajišťuje Ministerstvo dopravy (www.pjpk.cz).

Vypracování normy

Zpracovatel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387, Ing. Miloslav Müller

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1Předmět normy

Tato norma upravuje všeobecné zásady pro navrhování přestupních uzlů. Norma dále platí pro rekonstrukce a změny staveb, dále přiměřeně pro opravy a údržbu. Norma řeší zejména venkovní prostor přestupních uzlů se zaměřením především na autobusovou dopravu. Předmětem normy není konkrétní technické řešení jednotlivých návrhových prvků přestupních uzlů. Normu lze přiměřeně použít i pro navrhování přestupů mezi ostatními druhy veřejné osobní dopravy (např. letecká a lodní doprava).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz