ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.080 Srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
magneziových a dolomiových (alternativa
k rentgenové fluorescenční analýze) –
Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad
a vážkové stanovení oxidu křemičitého

ČSN
EN ISO 10058
  -1

72 6077

idt ISO 10058  -1:2008

Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) –
Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica

Analyse chimique des produits de magnésie et de dolomie (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) –
Partie 1: Appareillage, réactifs, mise en solution et détermination de la teneur en silice par gravimétrie

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen aus Magnesit und Dolomit (Alternative zur Röntgenfluoreszenzanalyse) –
Teil 1: Geräte, Reagenzien, Aufschluss und gravimetrische Bestimmung von Silicium(IV)-oxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10058  -1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10058  -1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10058 (72 6050) z prosince 1993, ČSN 72 6026-1 z dubna 1992 a ČSN 72 6026-3 z 1990-07-20.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozí normě byl postup chemického rozboru rozčleněn do tří částí nové normy. V části 1 je uveden soupis použitých chemikálií, pracovní postup pro rozklad vzorků a postup vážkového stanovení obsahu oxidu křemičitého. V části 2 je uveden klasický mokrý způsob chemického rozboru, ve kterém byly některé pracovní postupy oproti původní normě inovovány a v části 3 je uveden postup pro instrumentální metody FAAS a ICP-AES. Instrumentální metody vůbec nebyly součástí původní normy. Toto členění je v souladu s členěním norem pro analýzu jiných žárovzdorných výrobků a přispívá tak k přehlednosti jednotlivých norem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 6353-1zavedena v ČSN ISO 6353-1 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 1: Všeobecné zkušební metody

ISO 6353-2zavedena v ČSN ISO 6353-2 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 2: Specifikace – První řada

ISO 6353-3zavedena v ČSN ISO 6353-3 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 3: Specifikace – Druhá
řada

ISO 26845zavedena v ČSN EN ISO 26845 (72 6069) Chemický rozbor žárovzdorných materiálů – Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015679, pobočka Plzeň – Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10058  -1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2008

ICS 73.080 Nahrazuje EN ISO 10058:1996

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových
(alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) –
Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého
(ISO 10058
  -1:2008)

Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products
(alternative to the X-ray fluorescence method) –
Part 1: Apparatus, reagents, dissolution and determination of gravimetric silica
(ISO 10058
  -1:2008) 

Analyse chimique des produits de magnésie
et de dolomie (méthode alternative à la méthode
par fluorescence de rayons X) –
Partie 1: Appareillage, réactifs, mise en solution
et détermination de la teneur en silice
par gravimétrie
(ISO 10058
  -1:2008)

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen
aus Magnesit und Dolomit (Alternative
zur Röntgenfluoreszenzanalyse) –
Teil 1: Geräte, Reagenzien, Aufschluss
und gravimetrische Bestimmung von Silicium(IV)-oxid
(ISO 10058
  -1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10058  -1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Přístroje 6

5 Chemikálie 6

6 Příprava vzorku 10

8.1 Všeobecné postupy rozkladu 10

8.2 Rozklad tavením 10

8.3 Rozklad působením kyseliny fluorovodíkové 12

9 Výpočet a vyjádření výsledků zkoušky 13

10 Ověření a schválení výsledků zkoušky 14

11 Protokol o zkoušce 14

Příloha A (informativní)  Odkazy na zásobní a slepé roztoky v této části ISO 10058-1:2008 15

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10058-1:2008) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 „Žárovzdorné materiály a výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 187 „Žárovzdorné materiály a výrobky“. Sekretariáty těchto organizací zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové ochrany. CEN (a/nebo CENELEC) nebude odpovídat za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10058-1:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

EN ISO 10058, Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) se skládá ze třech částí:

Oznámení o schválení

Text ISO 10058-1:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 10058-1:2008 bez jakýchkoli modifikací.

1Předmět normy

Tato část ISO 10058 určuje přístroje, chemikálie, rozklad a gravimetrické stanovení oxidu křemičitého v magne-
ziových a dolomiových žárovzdorných výrobcích a surovinách.

Tato část ISO 10058 se používá pro rozsahy stanovení uvedené v tabulce 1.

ISO 10058 stanoví postupy chemického rozboru magneziových a dolomiových žárovzdorných výrobků a surovin, jejichž rozsahy stanovení jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – Rozsahy stanovení (hmotnostní procenta) 

Složka

Rozsah

Složka

Rozsah

SiO2

0,1 až 10

MgO

30 až 99,9

Al2O3

0,05 až 10

Na2O

0,01 až 1

Fe2O3

0,1 až 10

K2O

0,01 až 1

TiO2

0,01 až 1

Cr2O3

0,01 až 3

MnO

0,01 až 1

ZrO2

0,01 až 1

CaO

0,1 až 60

P2O5

0,01 až 5

LOI

0,01 až 60

POZNÁMKA Uvedené hodnoty jsou vztaženy na stav po stanovení ztráty žíháním (LOI).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz