ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.080 Srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
magneziových a dolomiových (alternativa
k rentgenové fluorescenční analýze) –
Část 2: Mokrý způsob

ČSN
EN ISO 10058
  -2

72 6077

idt ISO 10058  -2:2008

Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products (alternative to the X-ray fluorescence method) –
Part 2: Wet chemical analysis

Analyse chimique des produits de magnésie et de dolomie (méthode alternative à la méthode par fluorescence de rayons X) –
Partie 2: Méthodes d’analyse chimique par voie humide

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen aus Magnesit und Dolomit (Alternative zur Röntgenfluoreszenzanalyse) –
Teil 2: Nasschemische Analyse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10058  -2. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10058  -2. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 6026-4 z 1990-07-20, ČSN 72 6026-5 z 1991-02-22, ČSN 72 6026-10 z 1990-07-20, ČSN 72 6026-11 z 1990-07-20 a ČSN 72 6026-14 z 1991-02-22.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 10058-1:2008zavedena v ČSN EN ISO 10058-1 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magne-
ziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

ISO 10058-3:2008zavedena v ČSN EN ISO 10058-3 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magne-
ziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrometrie (FAAS) a atomová emisní spektrografie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

ISO 26845:2008zavedena v ČSN EN ISO 26845 (72 6069) Chemický rozbor žárovzdorných materiálů – Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomo-
vou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015679, pobočka Plzeň – Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10058  -2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2008

ICS 73.080 Nahrazuje EN ISO 10058:1996

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových
(alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) –
Část 2: Mokrý způsob
(ISO 10058
  -2:2008)

Chemical analysis of magnesite and dolomite refractory products
(alternative to the X-ray fluorescence method) –
Part 2: Wet chemical analysis
(ISO 10058
  -2:2008) 

Analyse chimique des produits de magnésie
et de dolomie (méthode alternative à la méthode
par fluorescence de rayons X) –
Partie 2: Méthodes d’analyse chimique
par voie humide
(ISO 10058
  -2:2008)

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen
aus Magnesit und Dolomit (Alternative
zur Röntgenfluoreszenzanalyse) –
Teil 2: Nasschemsche Analyse
(ISO 10058
  -2:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-11-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10058  -2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Stanovení oxidu křemičitého 6

4 Stanovení oxidu hlinitého 8

5 Stanovení oxidu železitého 9

6 Stanovení oxidu titaničitého 10

7 Stanovení oxidu manganatého 11

8 Stanovení oxidu vápenatého 12

9 Stanovení oxidu hořečnatého 13

10 Stanovení oxidu sodného plamenovou fotometrií 14

11 Stanovení oxidu draselného plamenovou fotometrií 15

12 Stanovení oxidu chromitého 16

13 Stanovení oxidu zirkoničitého absorpční spektroskopií s xylenolovou oranží 18

14 Stanovení oxidu fosforečného postupem s molybdenovou modří 19

15 Protokol o zkoušce 20

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10058-2:2008) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 „Žárovzdorné materiály a výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 187 „Žárovzdorné materiály a výrobky“. Sekretariáty těchto organizací zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové ochrany. CEN (a/nebo CENELEC) nebude odpovídat za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10058:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

EN ISO 10058, Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) se skládá ze třech částí:

Oznámení o schválení

Text ISO 10058-2:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 10058-2:2008 bez jakýchkoli modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 10058 určuje postup chemického rozboru v magneziových a dolomiových žárovzdorných výrobcích a surovinách tradičním (mokrým) způsobem.

Tato část ISO 10058 se používá pro rozsahy stanovení uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 – Rozsahy stanovení (hmotnostní procenta) 

Složka

Rozsah

Složka

Rozsah

SiO2

0,1 až 10

MgO

30 až 99,9

Al2O3

0,05 až 10

Na2O

0,01 až 1

Fe2O3

0,1 až 10

K2O

0,01 až 1

TiO2

0,01 až 1

Cr2O3

0,01 až 3

MnO

0,01 až 1

ZrO2

0,01 až 1

CaO

0,1 až 60

P2O5

0,01 až 5

LOI

0,01 až 60

POZNÁMKAUvedené hodnoty jsou vztaženy na stav po stanovení ztráty žíháním (LOI).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz