ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01; 35.240.60 Srpen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) –
Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz –
Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN
ETSI EN 302 288-2
V1.3.287 5124

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Short range radar equipment operating in the 24 GHz range –
Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 288-2 V1.3.2:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 302 288-2 V1.3.2:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro zařízení krátkého dosahu (SRD) v systémech telematiky v silniční dopravě a provozu (RTTT), popsaná v rozsahu platnosti EN 302 288-1 V1.4.1: s vestavěnou anténou; pro radary s velmi nízkým výkonem monitorující pohyb a vzdálenost, pouze pro mobilní aplikace; pracující v kmitočtovém rozsahu 22 GHz až 26,65 GHz. Tuto normu lze používat pouze pro radar krátkého dosahu (SRR) 24 GHz pro silniční vozidla. Norma nezahrnuje bezpodmínečně všechny vlastnosti, které může vyžadovat uživatel, ani bezpodmínečně nepředstavuje optimální dosažitelnou funkčnost. Norma zahrnuje vysílače určené k provozu v dočasném kmitočtovém přídělu podle rozhodnutí ECC o pásmu 24 GHz CEPT/ECC/DEC/(04)10. Použití rovněž podléhá rozhodnutí Komise EU o SRR v pásmu 24 GHz EC 2005/50/EC. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technické prostředky umístěné na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení.“ Tato norma reaguje na mandát EC M/329 pro harmonizované normy pokrývající aplikace ve velmi širokém pásmu (UWB).

 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 302 288-1 V1.4.1zavedena v ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 (87 5124) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz – Část 1: Technické požadavky a metody měření

ETSI TR 100 028 V1.4.1 soubornezaveden

ETSI EG 201 399 V2.1.1nezaveden

CEPT/ECC/DEC/(04)10nezavedeno

M/329nezaveden

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  2. Doporučení a rozhodnutí CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.

  3. M/329 je dostupný na internetové adrese http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/harstand.htm.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb..

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Rozhodnutí (Komise) 2005/50/EC (EU) ze 17. ledna 2005, o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro časově omezené využití vozidlovými radary krátkého dosahu ve Společenství. V České republice není toto rozhodnutí zavedeno nařízením vlády.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz