ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.30 Srpen 2009

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz
až 2 690 MHz –
Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN
ETSI EN 302 544-2
V1.1.1


87 4606

Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band –
Part 2: TDD User Equipment Stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 302 544-2 V1.1.1:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 302 544-2 V1.1.1:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení uživatelských zařízení TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz. Typy rádiových zařízení TDD pracují v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz podle národních kmitočtových plánů navržených na základním předpokladu, že přidělené bloky jsou v násobcích 5 MHz (střední kmitočet). Tato norma pokrývá požadavky na kanálové systémy 5 MHz a 10 MHz. Normu lze stejnou měrou použít pro systémy využívající vestavěné nebo nevestavěné antény, přičemž je třeba poznamenat, že u zařízení s vestavěnou anténou je k provádění zkoušek zapotřebí prozatímní anténní konektor. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení“. Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. Tato norma se nezabývá těmi systémy IMT-2000, které jsou zahrnuty v normě ETSI EN 301 908.

 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 300 019 souborzaveden v souboru ČSN ETSI EN 300 019 (87 2001) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení

ETSI TR 100 028, části 1 a 2, V1.4.1nezavedena

Doporučení CEPT/ERC 74-01E:2005nezavedeno

ETSI EG 201 399 V2.1.1nezaveden

ETSI EN 301 908 souborzaveden v souboru ČSN ETSI EN 301 908 (87 5111) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí
IMT-2000 třetí generace

ETSI TR 102 215 V1.3.1nezavedena

POZNÁMKY

  1. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

  2. Doporučení a rozhodnutí CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb..

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz