ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.60 Srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti
vypínačů střídavého proudu

ČSN
IEC TR 62271-
  300

35 4221

 

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 300: Seismic qualification of alternating current circuit-breakers

Appareillage à haute tension –
Partie 300: Qualification sismique des disjoncteurs à courant alternatif

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 1, jako technická zpráva (TR) s označením IEC TR 62271-300:2006.

UPOZORNĚNÍPřevzetí TR do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-6zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-6: Zkoušky. Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-47zavedena v ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky –
Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

IEC 60068-2-57zavedena v ČSN EN 60068-2-57 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-57: Zkoušky –
Zkouška Ff: Vibrace – Metoda časového průběhu

IEC 60068-3-3zavedena v ČSN EN 60068-3-3 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3: Návod – Seismické
zkušební metody pro zařízení

IEC 60721-2-6zavedena v ČSN IEC 721-2-6 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení

IEC 62155zavedena v ČSN EN 62155 (34 8119) Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

IEC 62271-100zavedena v ČSN EN 62271-100 (35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1 000 V

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČ 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz