ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Srpen 2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

ČSN
EN 12850

65 7049

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of the pH value of bituminous emulsions

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du pH des émulsions de bitume

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des pH-Wertes von Bitumenemulsionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12850:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12850:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12850 (65 7049) z prosince 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě bylo umožněno používat ke zkoušce dalších vhodných čisticích činidel, viz kapitola 5, což se zaznamená v protokolu o zkoušce.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 756-1dosud nezavedena

ISO 1388-1zavedena v ČSN ISO 1388-1 (66 0820) Ethanol pro průmyslové použití – Metody zkoušení – Část 1: Všeobecně

ISO 5272dosud nezavedena

ISO 5280dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 12850
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 12850:2002

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

Bitumen and bituminous binders – Determination of the pH value of bituminous emulsions 

Bitumes et liants bitumineux – Détermination du pH des émulsions de bitume

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des pH-Wertes von Bitumenemulsionen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12850:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 12850:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát je řízen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za identifikování jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12850:2002.

Proti předchozímu vydání se nyní specifikuje používání jakéhokoliv čisticího činidla umožňujícího rozpuštění asfaltu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla a materiály 6

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Vzorkování 7

8 Postup zkoušky 7

9 Vyjádření výsledků 7

10 Shodnost 7

11 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 9

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí.

Norma platí pro anionaktivní a kationaktivní asfaltové emulze a pro asfaltové emulze připravené pomocí neionogenních povrchově aktivních látek.

POZNÁMKAZa určitých okolností může hodnota pH poskytnout informace o iontovém charakteru asfaltové emulze. Tato informace však musí být potvrzena zkouškou polarity částic ve shodě s EN 1430 [1].

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz