ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060 Srpen 2009

Papír a lepenka – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

ČSN
EN ISO 1924-2

50 0340

idt ISO 1924-2:2008

Paper and board – Determination of tensile properties – Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min)

Papier et carton – Détermination des propriétés de traction – Partie 2: Méthode à gradient d’allongement constant (20 mm/min)

Papier und Pappe – Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruchung – Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1924-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1924-2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1924-2 (50 0340) z března 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla technicky revidována. Termíny a definice byly upraveny tak, aby odpovídaly normě ISO 1924-3. Změnilo se číslování a obsah článků tak, aby byl v souladu s normou ISO 1924-3. Byly doplněny další tabulky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 186zavedena v ČSN EN ISO 186 (50 0302) Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

ISO 187zavedena v ČSN ISO 187 (50 0303) Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

ISO 534zavedena v ČSN EN ISO 534 (50 0311) Papír a lepenka – Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

ISO 536zavedena v ČSN EN ISO 536 (50 0304) Papír a lepenka – Stanovení plošné hmotnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO s.p., Praha, IČ 0031139, Magdalena Bambousková

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1924-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2008

ICS 85.060 Nahrazuje EN ISO 1924-2:1995

Papír a lepenka – Stanovení tahových vlastností –
Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)
(ISO 1924-2:2008)

Paper and board – Determination of tensile properties –
Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min)
(ISO 1924-2:2008) 

Papier et carton – Détermination des propriétés
de traction –
Partie 2: Méthode à gradient d’allongement
constant (20 mm/min)
(ISO 1924-2:2008)

Papier und Pappe – Bestimmung von Eigenschaften
bei Zugbeanspruchung –
Teil 2: Verfahren mit konstanter
Dehngeschwindigkeit (20 mm/min)
(ISO 1924-2:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-11-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1924-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1924-2:2008) byl připraven Technickou komisí ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 172 „Vláknina, papír a lepenka“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2009.

Upozorňuje se na skutečnost, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1924-2:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 1924-2:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 1924-2:2008 bez jakýchkoliv úprav.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 7

5 Přístroje 7

6 Kalibrace a nastavení přístrojů 8

7 Odběr a příprava zkušebních vzorků 8

7.1 Odběr vzorků 8

7.2 Klimatizace 9

7.3 Příprava zkušebních vzorků 9

8 Postup 9

9 Výpočet a protokol o zkoušce 10

9.1 Všeobecně 10

9.2 Mez pevnosti v tahu 10

9.3 Index meze pevnosti v tahu 10

9.4 Tažnost při přetržení 10

9.5 Absorpce tahové energie 10

9.6 Index absorpce tahové energie 11

9.7 Modul pružnosti 11

10 Přesnost 12

10.1 Všeobecně 12

10.2 Opakovatelnost 12

10.3 Reprodukovatelnost 12

11 Protokol o zkoušce 13

Příloha A (normativní)  Kalibrace trhacího stroje 14

Bibliografie 15


1Předmět normy

Tato část ISO 1924 uvádí metodu měření meze pevnosti v tahu, tažnosti při přetržení a absorpce tahové energie papíru a lepenky za použití přístroje pracujícího s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min). Tato část ISO 1924 také uvádí rovnice pro výpočet indexu meze pevnosti v tahu, indexu absorpce tahové energie a modulu pružnosti.

Zkoušení podle této části ISO 1924 vždy obsahuje měření meze pevnosti v tahu. Měření nebo výpočet jiných vlastností je předmětem dohody zainteresovaných stran.

Tato část ISO 1924 je použitelná pro všechny papíry a lepenky, včetně papírů s vysokou tažností při přetržení, pokud jsou výsledky v rámci rozsahu měřicího přístroje. Také se používá pro součásti vlnité lepenky, ale ne však pro vlnitou lepenku samotnou.

Tato část ISO 1924 není použitelná pro tissue papír a tissue výrobky, pro něž se používá ISO 12625-4[2]. Pro stanovení tahových vlastností laboratorních archů se doporučuje ISO 5270[3].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz