ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-2: Zkoušky – Trvanlivost spojení

ČSN
EN 61300-2-2
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-2: Tests – Mating durability

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-2: Essais – Durabilité de l’accouplement

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-2: Prüfungen – Garantierte minimale Steckzyklenanzahl

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-2:2009 včetně opravy
EN 61300-2-2:2009/Cor.:2009-05. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-2:2009 including its corrigendum EN 61300-2-2/Cor.:2009-05. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-02-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-2 (35 9251) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku trvanlivosti spojení, ověřující optickou funkčnost a mechanickou stálost optických konektorů a jiných spojovacích prvků při opakovaných spojováních a rozpojováních za normálních podmínek. Norma seznamuje s principem zkoušky a pro dvě konektorové konfigurace s adaptérem a panelovou zástrčkou uvádí postupy jejího provedení včetně přípravy vzorku, techniky provádění cyklování, předpisu podmínek měření ve dvou variantách a aklimatizace po zkoušce. Předepisuje potřebnou výbavu, zátěže a přísnosti zkoušky a údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-02-01 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-2 (35 9251) z října 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-2:2009.

Změny proti předchozím normám

Postupy zkoušky se rozšiřují též na konfiguraci panelová zásuvka-konektorová zástrčka a nově se definují dvě možnosti podmínek měření s vazbou na dvě varianty přísnosti zkoušky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola (idt EN 61300-3-1:2005)

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu (idt EN 61300-3-3:2003)

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum (idt EN 61300-3-4:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-6:2003 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

ČSN EN 61300-3-7:2001 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-7: Zkoušení a měření – Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz