ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-2: Zkoušení a měření – Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

ČSN
EN 61300-3-2
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300-3-2:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-2: Examinations and measurements – Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic device

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-2: Examens et mesures – Pertes dépendant de la polarisation dans les dispositifs à fibres optiques unimodales

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-2: Untersuchungen und Messungen – Polarisationsabhängiger Verlust in Einmoden- Lichtwellenleiter-Bauteilen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-2:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-2:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-02-01 se nahrazují ČSN EN 61300-3-2 (35 9252) z června 2000 a ČSN EN 61300-3-12 (35 9252) z prosince 1998, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje ve dvou principiálních postupech, lišících se způsobem vybuzení stavů polarizace, metody měření polarizační závislosti útlumu (ztrát) jednovidových optických vláknových zařízení. Pro metody založené na principu vybuzení všech možných stavů polarizace i pro metody užívající Muellerovu maticovou analýzu souboru stálých polarizačních stavů specifikuje potřebnou měřicí výbavu, zvláště zdroje, budicí jednotky, polarizátory a detektory a stanovuje postupy měření, způsoby provádění analýzy získaných dat a seznam údajů, které je třeba specifikovat. Informativní příloha A se věnuje postupu odhadu nepřesnosti měření při metodách obou měřicích principů.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz