ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.140; 91.100.50 Září 2009

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

ČSN
EN 12848

65 7046

Bitumen and bituminous binders – Determination of mixing stability with cement of bituminous emulsions

Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la stabilité des émulsions de bitume en mélange avec du ciment

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Mischstabilität von Bitumenemulsionen mit Zement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12848:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12848:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12848 (65 7046) z prosince 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti normě původní bylo v předmětu normy upřesněno určení také pro stabilní emulze. Byl upřesněn druh cementu určeného ke zkoušce, jeho příprava proséváním a sušením (8.2) a způsob správného uchování.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 58zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 197-1zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, předpisy a kritéria shody pro cementy pro obecné použití

EN 12594zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

EN ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 4259 (65 6003)Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN ISO 5725-1 (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: PARAMO, a.s., IČ 48173355, Ing. Jiří Plitz, Ladislava Víchová

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 12848
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 75.140; 91.100.50 Nahrazuje EN 12848:2002

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

Bitumen and bituminous binders – Determination of mixing stability with cement
of bituminous emulsions 

Bitumes et liants bitumeux – Détermination
de la stabilité des émulsions de bitume en mélange avec du ciment

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Mischstabilität von Bitumenemulsionen mit Zement

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12848:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN 12848:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 336 „Asfaltová pojiva“, jejíž sekretariát je řízen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za identifikování jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12848:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata metody 6

5 Činidla a materiály 6

6 Přístroje a pomůcky 6

7 Vzorkování 7

8 Postup zkoušky 7

9 Výpočet 7

10 Vyjádření výsledků 7

11 Shodnost 7

12 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 9

 

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem. Platí pro stabilní kationaktivní asfaltové emulze a pro pomalu štěpné a stabilní anionaktivní asfaltové emulze.

VÝSTRAHA Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz