ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.190 Září 2009

Technologie povrchové montáže –
Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti
pro povrchově montované pájené spoje –
Část 1-
  3: Zkouška cyklickým padáním

ČSN
EN 62137-1-
  3

35 9391

idt IEC 62137-1-  3:2008

Surface mounting technology – Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint –
Part 1-3: Cyclic drop test

Technologie de montage en surface – Méthodes d’essais d’environnement et d’endurance des joints brasés montés
en surface –
Partie 1-3: Essai de chute cyclique

Oberflächenmontage-Technik – Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit
von Oberflächen-Lötverbindungen –
Teil 1-3: Zyklische Fallprüfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62137-1-  3:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62137-1-  3:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část normy platí pro pájené spoje mezi vývody součástek pro povrchovou montáž (SMD) a obrazci plošek na deskách s plošnými spoji (PWB).

Tato zkouška je určena pro hodnocení pevnosti pájených spojů větších součástek s více vývody a dalších komponent v zařízeních (např. v ručních mobilních zařízeních) v případě, že zařízení upadne. Aby se dosáhlo zlepšení pevnosti pájených spojů jsou vyhodnocovány vlivy pájecí slitiny, substrátu, montované součástky, návrhu atp.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-1zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 60068-1:1994; idt IEC 68-1:1988)

IEC 60194zavedena v ČSN EN 60194 (35 9002) Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji – Termíny a definice (idt EN 60194:2006)

IEC 61188-5 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 61188-5 (35 9038) Desky s plošnými spoji a osazené desky –
Návrh a použití

IEC 61190-1-2zavedena v ČSN EN 61190-1-2 (35 9320) Připojovací materiály pro elektronickou montáž – Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži (idt EN 61190-1-2:2007)

IEC 61192-1zavedena v ČSN EN 61192-1 (35 9042) Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav –
Část 1: Všeobecně (idt EN 61192-1:2003)

IEC 61249-2-7zavedena v ČSN EN 61249-2-7 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury – Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (idt EN 61249-2-7:2002)

IEC 61760-1zavedena v ČSN EN 61760-1 (35 9310) Technologie povrchové montáže – Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD) (idt EN 61760-1:2006)

Informativní údaje z IEC 62137-1-  3:2008

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC/TC 91: Technologie elektronické montáže.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

91/802/FDIS

91/825/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz