ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10 Září 2009

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

ČSN
EN 671-3

38 9201

 

Fixed firefighting systems – Hose systems – Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems
with lay-flat hose

Installations fixes de lutte contre l’incendie – Systèmes équipés de tuyaux – Partie 3: Maintenance des robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten – Teil 3: Instandhaltung von Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch
und Wandhydranten mit Flachschlauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 671-3:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 671-3:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 671-3 (38 9201) z února 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V kapitole 3 byly vypuštěny termíny, které jsou uvedeny v citovaných normách.

V kapitole 4 se zdůrazňuje, že odpovědná osoba musí zaznamenávat výsledky pravidelných kontrol.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 671-1:2001 zavedena v ČSN EN 671-1:2002 (38 9201) Stabilní hasicí systémy – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

EN 671-2:2001 zavedena v ČSN EN 671-2:2002 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

EN 694:2001 zavedena v ČSN EN 694:2002 (38 9501) Požární hadice – Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení (v roce 2007 zrušena a nahrazena ČSN EN 694+A1:2007 (38 9501) Požární hadice – Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení)

Souvisící ČSN

ČSN EN 14540+A1:2007 (38 9504)Požární hadice – Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy

ČSN 38 9427Požární armatury – Požární spojky

ČSN 38 9445Přítokový ventil

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 671-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 13.220.10 Nahrazuje EN 671-3:2000

Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy –
Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

Fixed firefighting systems – Hose systems –
Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems
with lay-flat hose 

Installations fixes de lutte contre l’incendie –
Systèmes équipés de tuyaux –
Partie 3: Maintenance des robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats

Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten –
Teil 3: Instandhaltung von Schlauchhaspeln
mit formstabilem Schlauch und Wandhydranten
mit Flachschlauch

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-31.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 671-3:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Definice 7

4 Běžné kontroly prováděné odpovědnou osobou 7

5 Záznamy o hadicových navijácích a hydrantových systémech 8

6 Revize a údržba 8

6.1 Roční revize a údržba 8

6.2 Periodická revize a údržba všech hadic 8

7 Záznamy o revizi a údržbě 8

8 Požární bezpečnost během revize a údržby 9

9 Oprava poruch 9

10 Štítek o údržbě a revizi 9

Předmluva

Tento dokument (EN 671-3:2009) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 191 „Stabilní hasicí zařízení”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 671-3:2000.

EN 671 má společný název Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy a sestává z dále uvedených částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění revizí a údržby hadicových navijáků a hydrantových systémů takovým způsobem, aby byly stále připraveny k činnosti, pro kterou byly vyrobeny, dodány nebo instalovány, tj. k zajištění prvního hasebního zásahu před tím, než mohou být použity výkonnější prostředky.

Tato evropská norma platí pro instalace hadicových navijáků a hydrantových systémů ve všech typech budov bez ohledu na charakter využívání budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz