ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.40, 77.140.65 Říjen 2009

Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech –
Část 1: Všeobecné podmínky

ČSN
EN 10244-1

42 6611

Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire – Part 1: General principles

Fils et produits tréfilés en acier – Revêtements métalliques non ferreux sur fils d’acier – Partie 1: Principes généraux

Stahldraht und Drahterzeugnisse – Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht – Teil 1: Allgemeine Regeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10244-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10244-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10244-1 (42 6611) z ledna 2002.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

EN 10218-1 zavedena v ČSN EN 10218-1 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu – Všeobecně – Část 1: Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a.s., IČ 47115998, Ing. Renáta Krištofíková

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 10244-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 25.220.40, 77.140.65 Nahrazuje EN 10244-1:2001

Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech –
Část 1: Všeobecné podmínky

Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire –
Part 1: General principles

Fils et produits tréfilés en acier – Revêtements métalliques non ferreux sur fils d’acier –
Partie 1: Principes généraux

Stahldraht und Drahterzeugnisse – Überzüge
aus Nichteisenmetall auf Stahldraht –
Teil 1: Allgemeine Regeln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-12-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10244-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky na povlak 6

4.1 Požadavky pro specifický typ kovu a slitiny 6

4.2 Hmotnost povlaku 6

4.3 Vzhled povlaku 7

4.4 Zvláštní povrchová úprava 7

4.5 Přilnavost povlaku 7

5 Zkušební podmínky 7

5.1 Výběr vzorků 7

5.2 Stanovení hmotnosti povlaku 8

5.2.1 Gravimetrická (vážková) metoda 8

5.2.2 Další metody 9

5.3 Zkouška přilnavosti 9

5.4 Opakovací zkoušky 9

 

Předmluva

Tento dokument (EN 10244-1:2009) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 30 „Ocelové dráty“, která má sekretariát v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10244-1:2001.

Tato evropská norma na neželezné kovové povlaky na ocelových drátech je sestavena z následujících částí:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanovuje požadavky na hmotnost, další vlastnosti a zkoušení neželezných kovových povlaků na ocelových drátech a ocelových výrobcích z drátu kruhového nebo jiného průřezu.

Tato evropská norma se zabývá požadavky pro obecné použití a užívá se pro takové povlaky, pro které nebyly zvláštní požadavky stanoveny (EN 10244-2 až EN 10244-6). Odchylky jsou možné, zejména pokud jsou požadovány pro přesně definované výrobky. V takových případech by měly být odpovídající požadavky součástí normy příslušného výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz