ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120 Říjen 2009

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 3-3: Aplikační hlediska – Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

ČSN
EN 50090-3-3

36 8051

Home and Building Electronic Systems (HBES) –
Part 3-3: Aspects of application – HBES Interworking model and common HBES data types

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) –
Partie 3-3: Aspects de l’application – Modèle d’inter-fonctionnement des HBES et types de données communes

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) –
Teil 3-3: Anwendungsaspekte – ESHG-Interworking-Modell und übliche ESHG-Datenformate

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50090-3-3:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50090-3-3:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma uvádí všeobecné směrnice a doporučení pro zajištění vzájemné komunikace mezi zařízeními HBES vyrobenými různými výrobci. Rovněž obsahuje směrnice pro návrh funkčních bloků a nových typů datových bodů, stavebních bloků vzájemné komunikace HBES. Takto lze normu používat jako základ pro návrh aplikačních specifikací ve vztahu k určité aplikační oblasti. Pokud budou takové aplikační specifikace navrhovány a podporovány velkou skupinou výrobců, zajistí koncovým uživatelům vysoký stupeň vzájemné spolupráce mezi výrobky založenými na komunikačním systému HBES od různých výrobců. Tato norma se používá jako norma skupiny výrobků a není určena k používání jako samostatná norma.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50090-1dosud nezavedena

EN 50090-3-2:2004zavedena v ČSN EN 50090-3-2 ed. 2:2004 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 3-2: Aplikační hlediska – Uživatelský proces pro HBES třída 1

EN 50090-4-1:2004zavedena v ČSN EN 50090-4-1:2004 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích – Aplikační vrstva pro HBES třída 1

EN 50090-4-2:2004zavedena v ČSN EN 50090-4-2:2004 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích – Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

Informativní údaje z EN 50090-3-3:2009

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 205 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) v součinnosti se spolupracujícím partnerem KNX Association.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50090-3-3 dne 2008-12-01.

CENELEC nezaujímá postoj k prokazování, platnosti a rozsahu patentových práv.

KNX Association jako spolupracující partner CENELEC potvrzuje, že do té míry, v které norma obsahuje patenty a podobná práva, jsou členové KNX Association ochotni sjednávat licence z nich vyplývající s žadateli na celém světě za rovných, přiměřených a nediskriminačních požadavků a podmínek.

KNX Association Tel.: + 32 2 775 85 90

De Kleetlaan 5, bus 11 Fax.: + 32 2 675 50 28

B - 1831 Diegem e-mail: info@knx.org

www.knx.org

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této normy mohou být předmětem patentových práv jiných než jsou práva identifikovaná výše. CENELEC neodpovídá za identifikaci jakýchkoli nebo všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-12-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-12-01

EN 50090-3-3 je částí souboru evropských norem EN 50090, který bude obsahovat následující Části:

Část 1: Normalizační struktura

Část 2: Přehled systému

Část 3: Aplikační hlediska

Část 4: Vrstvy nezávislé na médiích

Část 5: Média a vrstvy závislé na médiích

Část 6: Rozhraní

Část 7: Management systému

Část 8: Posuzování shody výrobků

Část 9: Požadavky na instalaci

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan DianKonec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz