ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-
6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

ČSN
EN 61300-3-
6
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300-3-6:2008

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-6: Examinations and measurements – Return loss

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-6: Examens et mesures – Affaiblissement de réflexion

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-6: Untersuchungen und Messungen – Rückflussdämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-3-6:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-3-6:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-03-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-6 (35 9252) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma definuje útlum odrazu (RL) a popisuje jeho měření na zkoušeném zařízení čtyřmi možnými metodami (OCWR, OTDR, OLCR a OFDR). Pro každou metodu uvádí její obecný popis a podmínky použití, předepisuje potřebnou měřicí výbavu a detailně popisuje měřicí postupy vyhodnocení měření a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Informativní příloha A v normě IEC porovnává aplikační oblasti použití popisovaných metod měření.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-03-01 používat dosud platná ČSN EN 61300-3-6 (35 9252) z října 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300-3-6:2009.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání je přepsáno do nové jednotné formy norem IEC a zpřesňují se v něm budicí podmínky pro mnohovidová vlákna.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60793-2soubor zaveden v souboru ČSN EN 60793-2 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 61300-1:2003)

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola
(idt EN 61300-3-1:2005)

IEC 61300-3-39zavedena v ČSN EN 61300-3-39 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-39: Zkoušení a měření – Výběr referenční zástrčky pro konektory typu PC (idt EN 61300-3-39:1997)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-4:2002 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN EN 61300-3-7:2001 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-7: Zkoušení a měření – Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz