ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.060; 91.120.10 Listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat –
Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

ČSN
EN ISO 15927-2

73 0315

idt ISO 15927-2:2009

Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 2:Hourly data for design cooling load

Performance hygrothermique des bâtiments – Calcul et présentation des données climatiques – Partie 2: Données horaires pour la charge de refroidissement de conception

Wärme- und feuchteschnisches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und Darstellung von Klimadaten –
Teil 2: Stundendaten zur Bestimmung der Kühllast

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15927-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15927-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Všeobecně

Norma EN ISO 15927 „Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat“ sestává z následujících částí:

POZNÁMKA V ČSN EN ISO 15927-1 je uveden název Část 1: Údaje pro návrh chladicí zátěže a nebezpečí přehřátí, v ČSN EN ISO 15927-6 je uveden název Část 1: Hodinová data pro návrh zátěže chladem

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 216305, Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 15927-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2009

ICS 07.060; 91.120.10

Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat –
Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
(ISO 15927-2:2009)

Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation
of climatic data –
Part 2:Hourly data for design cooling load
(ISO 15927-2:2009) 

Performance hygrothermique des bâtiments – Calcul
et présentation des données climatiques –
Partie 2:Données horaires pour la charge
de refroidissement de conception
(ISO 15927-2:2009)

Wärme- und feuchteschnisches Verhalten
von Gebäuden – Berechnung und Darstellung
von Klimadaten –
Teil 2: Stundendaten zur Bestimmung der Kühllast
(ISO 15927-2:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 15927-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Úvod 5

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny, definice, značky a jednotky 5

4 Metoda stanovení 6

4.1 Zdroje dat 6

4.2 Určování návrhových dnů 7

5 Data pro návrh klimatizačních systémů 8

6 Uvádění návrhových dnů 9

7 Uvádění dat pro návrh klimatizačních systémů 9

Příloha A (informativní)  Příklad postupu pro určení návrhového dne 10

A.1 Úvod 10

A.2 Metoda pro určení 10

 

1 Předmět normy

Tato část normy definuje a specifikuje metody výpočtu a uvádění měsíčních venkovních návrhových podmínek pro stanovení návrhové tepelné zátěže a návrh klimatizačních systémů.

V závislosti na typu budovy může být řada parametrů použita pro nalezení charakteristických dnů s hodinovými nebo tříhodinovými daty pro každý kalendářní měsíc, jenž vyvolá tepelnou zátěž, která může být překročena u 5 %, 2 % a 1 % dní.

Parametry, které se vždy používají při výběru, jsou teplota suchého teploměru a celkové globální sluneční ozáření (nebo délka slunečního svitu). Pro určité budovy může být uvažováno také s denním výkyvem teploty suchého teploměru, teplotou rosného bodu a rychlostí větru a jiným důležitými parametry.

Hodinové špičkové hodnoty teploty suchého teploměru a teploty rosného bodu jsou potřebné pro návrh klimatizačních systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz