ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 03.080.10 Listopad 2009

Údržba – Dokumentace pro údržbu

ČSN
EN 13460

01 0662

Maintenance – Documentation for maintenance

Maintenance – Documentation pour la maintenance

Instandhaltung – Dokumente für die Instandhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13460:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13460:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13460 (01 0662) z února 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Hlavní technické změny oproti normě původní spočívají ve změně použité terminologie tak, aby byla v souladu s jinými normami z oboru spolehlivosti, včetně údržby. V textu bylo provedena řada technických a redakčních změn.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13269zavedena v ČSN EN 13269 (01 0663) Údržba – Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

EN 13306:2001zavedena v ČSN EN 13306:2002 (01 0660) Terminologie údržby

EN 60300-3-14:2004zavedena v ČSN EN 60300-3-14:2005 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-14: Pokyn k použití – Údržba a zajištění údržby

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 13460
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 01.110; 03.080.10 Nahrazuje EN 13460:2002

Údržba – Dokumentace pro údržbu

Maintenance – Documentation for maintenance

Maintenance – Documentation pour la maintenance

Instandhaltung – Dokumente für die Instandhaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 5. března 2009.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13460:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN 13460:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 319 „Údržba“, jejíž sekretariát se nachází v UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.

Je nutné věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumenty mohou být předmětem patentového práva. CEN (a/nebo CENELEC) nenese žádnou odpovědnost za identifikaci takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13460:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 7

4 Dokumentace 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Pojem dokument 8

4.3 Normativní dokumentace pro údržbu 8

5 Dokumenty z etapy přípravy 9

Příloha A  (informativní)  Dokumenty z etapy provozu 12

Příloha B  (informativní)  Informace uvedené v pracovním příkazu 20

Příloha C  (informativní)  Všeobecný přehled struktury a účelu dokumentů 22

 

Úvod

Údržba, jako jakékoliv jiné funkce v podnikání, vyžaduje vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jednotkami podnikání, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných hodnot ukazatelů výkonnosti údržby.

Pro účely této evropské normy je nutné uvážit, že různé podniky organizují své funkce a oddělení podle svých specifických potřeb (tradic, trhu, prostředků, lidských zdrojů atd.). Organizace informací se tudíž mění podle druhu podnikání. Z tohoto důvodu byla tato evropská norma rozdělena na normativní část a informativní přílohy.

Normativní část se zabývá první částí životního cyklu objektu, který se má udržovat, jmenovitě etapou přípravy. Když je nějaký objekt získán, nabyvatel k jeho řádnému udržování a provozování vyžaduje určitou dokumentaci. Tuto vhodnou dokumentaci musí poskytnout dodavatel objektu.

V normativní části této evropské normy je popsán seznam požadovaných základních dokumentů pro údržbu a jsou v ní uvedeny informace o možném obsahu každého dokumentu zmíněném v kapitole 5. Aby byla tato norma pružná vzhledem ke specifickým potřebám uživatele/dodavatele objektu, je přípustné, aby byl seznam informací uvedených pro každý dokument přizpůsoben specifickým požadavkům po dohodě mezi uživatelem a dodavatelem. V této evropské normě se berou v úvahu dohody mezi stranami, které mají vliv na dokumentaci takovým způsobem, aby jakýkoliv dokument mohl být zrušen nebo zcela či částečně nahrazen, jak bylo dohodnuto ve smlouvě v souladu s EN 13269:2006.

Informativní přílohy A, B a C se týkají etapy provozu (viz 3.6) životního cyklu objektu, který se má udržovat.

V informativních přílohách je k normativnímu textu navíc vypracována dokumentace pro údržbu s ohledem na funkci údržby jako součást systému kvality podniku. To znamená, že není doporučena pouze dokumentace o informacích, které jsou nezbytné pro zvládnutí údržby, ale též dokumentace pro současné plnění požadavků na prokazování kvality operací údržby.

POZNÁMKADokumenty pro údržbu velmi velkých nebo složitých objektů (např. radarových systémů nebo jaderných elektráren) mohou vyžadovat pečlivý a velmi specifický přístup, který může být značně odlišný a nemusí ve všech podrobnostech odpovídat této normě.

1 Předmět normy

V této evropské normě jsou specifikovány všeobecné směrnice pro:

Norma je určena převážně návrhářům, výrobcům a autorům a dodavatelům dokumentace.

V této normě nejsou zahrnuty dokumenty týkající se výcviku/školení a kompetencí uživatelů, provozovatelů a údržbářského personálu.

Norma nemusí být vhodná pro dokumentaci týkající se výhradně údržby softwaru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz