ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01 Listopad 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb –
Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové
spoje, základnové stanice širokopásmových
datových přenosových systémů, přidružená
zařízení a služby

ČSN
ETSI EN 301 489
  -  4
V1.4.187 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services –
Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment
and services

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489  -  4 V1.4.1:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489  -  4 V1.4.1:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma spolu s EN 301 489  -1 V1.8.1 pokrývá posuzování pevných rádiových spojů, základnových stanic širokopásmových datových přenosových systémů a přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kom-
patibilitu (EMC). Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup rádiových zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Tato norma specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria analogových a digitálních pevných rádiových spojů pracujících jako pevné systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body, definované v příloze B, včetně souvisejících přidružených zařízení. Příklady zařízení pevných rádiových spojů a základnových stanic širokopásmových datových přenosových systémů jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489  -1 V1.8.1 mají přednost ustanovení této normy. Přepínač zpracování a ochrany, (de)modulátor, vysílač, přijímač, filtry RF, odbočovací obvody a napáječe jsou pokryty touto normou. Prvky multiplexování a/nebo demultiplexování jsou pokryty tehdy, pokud tvoří součást vysílače, přijímače a/nebo soustavy vysílač/přijímač. Klasifikace prostředí a poža-
davky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489  -1 V1.8.1 s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb –
Část 1: Společné technické požadavky

Doporučení ITU-R F.1191-1nezavedeno

Doporučení ITU-R F.746-3nezavedeno

ETSI EN 302 217-2-2zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-2-2 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a poža-
davky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

ETSI EN 302 217-3zavedena v ČSN ETSI EN 302 217-3 (87 8595) Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a poža-
davky na zařízení a antény mezi dvěma body – Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

ETSI EN 302 326-2zavedena v ČSN ETSI EN 302 326-2 (87 8596) Pevné rádiové systémy – Zařízení a antény mezi více body – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

ETSI EN 301 460-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 460-1 (87 8583) Pevné rádiové systémy – Zařízení mezi bodem a více body – Část 1: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz – Společné parametry

ETSI EN 301 997-1zavedena v ČSN ETSI EN 301 997-1 (87 8590) Přenos a multiplexování (TM) – Zařízení ve více bodech – Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz – Část 1: Všeobecné požadavky

ETSI EN 302 544-3dosud nezavedena

ETSI EN 302 544-1zavedena v ČSN ETSI EN 302 544-1 (87 4606) Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz – Část 1: Základnové stanice TDD – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETSI EN 301 774dosud nezavedena

ETSI EG 201 399nezaveden

POZNÁMKY

  1. Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

  2. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz