ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.30 Listopad 2009

Měď a slitiny mědi – Spalovací metoda
pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu
měděných trubek nebo tvarovek

ČSN
EN 723

42 0626

 

Copper and copper alloys – Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper
tubes or fittings

Cuivre et alliages de cuivre – Méthode de détermination par combustion de la teneur en carbone à la surface interne
des tubes ou des raccords en cuivre

Kupfer und Kupferlegierungen – Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffs auf der Innenoberfläche von Kupferrohren
oder Fittings durch Verbrennen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 723:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 723:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 723 (42 0626) z června 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1057zavedena v ČSN EN 1057 (42 1526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1173zavedena v ČSN EN 1173 (42 1309) Měď a slitiny mědi – Označování stavů

EN 1254 (všechny části)zavedeny v ČSN EN 1254 (všechny části) (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky

EN 13348zavedena v ČSN EN 13348 (42 1523) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 723
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 77.150.30 Nahrazuje EN 723:1996

Měď a slitiny mědi – Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku
na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek

Copper and copper alloys – Combustion method for determination
of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings 

Cuivre et alliages de cuivre – Méthode
de détermination par combustion de la teneur
en carbone à la surface interne des tubes
ou des raccords en cuivre

Kupfer und Kupferlegierungen – Verfahren
zur Bestimmung des Kohlenstoffs
auf der Innenoberfläche von Kupferrohren
oder Fittings durch Verbrennen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-03-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 723:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Princip 6

4 Příprava vzorků a zkušebních těles 6

4.1 Postupy přípravy 6

4.1.1 Všeobecně 6

4.1.2 Obsah zbytkového uhlíku 7

4.1.3 Obsah celkového uhlíku 7

4.1.4 Obsah potenciálního uhlíku 7

4.2 Příprava vzorků 7

4.2.1 Trubky 7

4.2.2 Tvarovky 7

4.3 Čištění povrchů vzorku 7

4.3.1 Čištění vnitřního povrchu vzorku 7

4.3.2 Čištění vnějšího povrchu vzorku 7

4.4 Příprava zkušebních těles 8

4.4.1 Trubky 8

4.4.2 Tvarovky 9

5 Metoda stanovení obsahu uhlíku 10

5.1 Všeobecně 10

5.2 Stanovení obsahu uhlíku 10

5.3 Stanovení hodnoty slepé zkoušky 10

6 Vyjádření výsledků 11

7 Kalibrace 11

8 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 12

Předmluva

Tento dokument (EN 723:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2009.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 723:1996.

Ve srovnání s prvním vydáním EN 723:1996 byla provedeny následující významné technické změny a jedna významná ediční změna:

[Vypuštěna metoda používající tetrabutylamonium-hydroxid (HTBA) a metoda stanovení měřením rozdílu konduktivity (coulometrická)];

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje spalovací metodu pro stanovení obsahu uhlíku, pokud se vyskytuje, na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek z mědi nebo slitin mědi.

Tato norma platí pouze pro bezešvé kruhové trubky z mědi specifikované např. v EN 1057 a EN 13348 nebo tvarovky z mědi nebo slitin mědi specifikované v EN 1254 (všechny části).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz