ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40 Listopad 2009

Svítidla –
Část 2-14: Zvláštní požadavky – Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem
a obdobná zařízení

ČSN
EN 60598-2-14

36 0600

idt IEC 60598-2-14:2009

Luminaires –
Part 2-14: Particular requirements – Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment

Luminaires –
Partie 2-14: Règles particuliéres – Luminaires pour lampes à décharge tubulaire à cathode froide (tubes néons)
et équipements similaires

Leuchten –
Teil 2-14: Besondere Anforderungen – Leuchten für röhrenförmige Kaltkathoden-Entladungslampen (Neonröhren)
und ähnliche Einrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-14:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-2-14:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt EN 60529:1991)

IEC 61050:1991zavedena v ČSN EN 61050:1996 (36 0530) Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt EN 61050:1992; mod IEC 61050:1991))

IEC 61347-2-10:2000zavedena v ČSN EN 61347-2-10:2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice) (idt EN 61347-2-10:2001)

IEC 60417-DBnezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

Informativní údaje z IEC 60598-2-14:2009

Mezinárodní norma byla připravena subkomisí 34D: Svítidla, technické komise IEC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

 

34D/907/FDIS

34D/910/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla připravována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato publikace se používá ve spojení s IEC 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky a byla připravena na základě sedmého vydání této normy.

Seznam všech částí souboru IEC 60598 se společným názvem: Svítidla, lze nalézt na stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

EVROPSKÁ NORMA EN 60598-2-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2009

ICS 29.140.40

Svítidla –
Část 2-14: Zvláštní požadavky – Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi
se studeným zápalem a obdobná zařízení
(IEC 60598-2-14:2009)

Luminaires –
Part 2-14: Particular requirements – Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
(IEC 60598-2-14:2009)

Luminaires –
Partie 2-14: Règles particulières – Luminaires
pour lampes à décharge tubulaire à cathode froide (tubes néons) et équipements similaires
(CEI 60598-2-14:2009)

Leuchten –
Teil 2-14: Besondere Anforderungen – Leuchten
für röhrenförmige Kaltkathoden-Entladungslampen (Neonröhren) und ähnliche Einrichtungen
(IEC 60598-2-14:2009)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-04-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60598-2-14:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 34D/907/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60598-2-14, vypracovaný v subkomisi SC 34D „Svítidla“, technické komise IEC TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60598-2-14 dne 2009-04-01.

Tato evropská norma se používá ve spojení s posledním vydáním včetně změn EN 60598-1: Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2010-01-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-04-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60598-2-14:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

14.1 Rozsah platnosti 6

14.2 Citované normativní dokumenty 6

14.3 Všeobecné požadavky na zkoušky 6

14.4 Definice 6

14.5 Třídění 8

14.6 Značení 8

14.7 Konstrukce 8

14.8 Vnější a vnitřní vodiče 12

14.9 Opatření na spojení s uzemňovací soustavou 13

14.10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 13

14.11 Odolnost proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody 13

14.12 Izolační odpor a elektrická pevnost 13

14.13 Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 13

14.14 Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky 15

14.15 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 15

14.16 Šroubové svorky 15

14.17 Bezšroubové svorky a elektrické spoje 15

Příloha A (informativní)  Přehled vysokonapěťových kabelů specifikovaných v příslušných normách nebo ekvivalenty 21

Bibliografie 22

Obrázek 1 – Příklad svítidla se studeným zápalem uvnitř skříňky 16

Obrázek 2 – Příklad zakrytování elektrody procházející montážním panelem 17

Obrázek 3 – Příklad uspořádání trubice s povrchovou montáží a elektrodou procházející kovovým panelem 18

Obrázek 4 – Znázornění povrchových cest a vzdušných vzdáleností (příklad) 19

Obrázek 5 – Vliv izolačního návleku na povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 20

Tabulka 1 – Typy kabelů podle přílohy A 12

Tabulka 2 – Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti v obyčejných svítidlech pro obvody pracující
při jmenovitém kmitočtu sítě 14

Tabulka 3 – Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti v obyčejných svítidlech pro obvody pracující
při kmitočtech vyšších než 1 kHz 14

Tabulka 4 – Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti v jiných než obyčejných svítidlech pro obvody pracující
při jmenovitém kmitočtu sítě 14

Tabulka 5 – Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti v jiných než obyčejných svítidlech pro obvody pracující
při kmitočtech vyšších než 1 kHz 15

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 23

 


14.1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 60598 platí pro svítidla se svíticími trubicemi se studeným zápalem (neonové trubice) a obdobná zařízení, pracující při jmenovitém výstupním napětí naprázdno převyšujícím 1 000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V, převážně použitá pro všeobecné osvětlení, pro vnitřní nebo venkovní aplikace a pro napájecí napětí až do 1 000 V.

POZNÁMKA V Japonsku je výstupní napětí 15 000 V přípustné.

Zahrnuje svítidla obsahující svíticí trubice a napájecí jednotky, pevného nebo přenosného typu, napájené vysokým napětím, získaným prostřednictvím transformátorů, střídačů nebo měničů z rozvodné sítě nebo ze zdroje malého napětí (ELV).

Tato norma nezahrnuje svítidla pro svíticí trubice pracující při jmenovitém napětí nepřesahujícím 1 000 V (předehřáté katody) u kterých se odkazuje na příslušné Části 2 IEC 60598 a svítidla s výbojkami sestavovanými na místě jako elektrický osvětlovací systém, pro která platí regionální (místní) zapojovací předpisy.

Tento oddíl se používá společně s oddíly v Části 1, na které je odkazováno.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 

Zdroj: www.cni.cz