ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.30 Prosinec 2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů –
Filtrační polomasky k ochraně proti částicím –
Požadavky, zkoušení a značení

ČSN
EN 149+A1

83 2225

 

Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking

Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 149:2001+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 149:2001+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 149 (83 2225) z února 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou opravu 1 z července 2002 a změnu A1 z května 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 132zavedena v ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Definice názvů a piktogramy

EN 134zavedena v ČSN EN 134 (83 2203) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Názvosloví součástí

EN 143zavedena v ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím –
Požadavky, zkoušení a značení

EN 13274-7zavedena v ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Metody zkoušení –
Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

ISO 6941zavedena v ČSN EN ISO 6941 (80 0806) Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků (ISO 6941:1984, včetně změny 1:1992)

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 149:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 13.340.30 Nahrazuje EN 149:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky k ochraně
proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení

Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect
against particles – Requirements, testing, marking 

Appareils de protection respiratoire –
Demi-masques filtrants contre les particules –
Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken
zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08, obsahuje opravu 1 schválenou CEN 2002-07-24 a změnu 1
schválenou CEN 2009-03-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 149:2001+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Popis 6

5 Rozdělení 7

6 Značení 7

7 Požadavky 7

7.1 Všeobecně 7

7.2 Jmenovité hodnoty a tolerance 7

7.3 Vizuální prohlídka 7

7.4 Balení 7

7.5 Materiál 7

7.6 Čištění a dezinfekce 7

7.7 Praktické zkoušky 8

7.8 Konečná úprava součástek 8

7.9 Průnik 8

7.10 Snášenlivost s pokožkou 9

7.11 Hořlavost 9

7.12 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu 9

7.13 Upínací systém (upínací pásky) 9

7.14 Zorné pole 9

7.15 Vydechovací ventil (ventily) 9

7.16 Dýchací odpor 10

7.17 Zanášení 10

7.18 Vyměnitelné části 11

8 Zkoušení 11

8.1 Všeobecně 11

8.2 Vizuální prohlídka 11

8.3 Kondicionování 11

8.4 Praktické zkoušky 12

8.5 Netěsnost 12

8.6 Hořlavost 15

8.7 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu 15

8.8 Pevnost upevnění ventilové komory 16

8.9 Dýchací odpor 16

8.10 Zanášení 16

8.11 !Průnik materiálem filtru 18

9 Značení 18

9.1 Balení 18

9.2 Filtrační polomaska 18

10 Návod k použití 19

Příloha A (informativní)  Značení 30

Příloha ZA (informativní)  Články této evropské normy odpovídající základním požadavkům
nebo jiným ustanovením směrnic EU 31

Bibliografie 32

Předmluva

Tento dokument (EN 149:2001+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 79 „Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno se zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Tato evropská norma nahrazuje !EN 149:2001".

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-03-08, obsahuje opravu 1 schválenou CEN 2002-07-24 a změnu 1
schválenou CEN 2009-03-26.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Modifikace odpovídající opravě CEN byly začleněny na odpovídajících místech v textu a vyznačeny značkami ˜™.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Příloha A je informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje minimální požadavky pro filtrační polomasky jako ochranné prostředky dýchacích orgánů k ochraně proti částicím, s výjimkou únikových přístrojů.

Pro ověření souladu s požadavky jsou uvedeny laboratorní i praktické zkoušky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz