ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3
  -  43: Zkoušení a měření – Měření vidové
přenosové funkce optických vláknových zdrojů

ČSN
EN 61300
  -  3-  43

35 9252

idt IEC 61300  -  3-  43:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-  43: Examinations and measurements – Mode transfer function measurement for fibre optic sources

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-  43: Examens et mesures – Mesures de la fonction de transfert de modes pour les sources à fibres optiques

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-  43: Untersuchungen und Messungen – Messung der Moden-Transferfunktion bei Lichtwellenleiterquellen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300  -3  -  43:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300  -3  -  43:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje postup měření vidové přenosové funkce (MTF), využívané pro stanovení budicích podmínek při měření útlumu a/nebo útlumu odrazu mnohovidových pasivních součástek. Obsah a konfigurace měřicí výbavy se odvozuje z výstupů podrobně rozvedené teoretické kapitoly, analyzující souvislosti MTF s počtem vidů šířících se mnohovidovým vláknem a jejich výkonovým rozložením (MPD). Norma popisuje postup měření, zpracování získaných dat a postupy provádění matematických výpočtů přenosové funkce MTF a následně i vidového rozložení MPD a podává seznam údajů, které je třeba pro každé měření specifikovat. Informativní příloha A se věnuje vztahu MTF a MPD vůči průměru jádra optického vlákna a vůči normalizovanému koeficientu profilu jádra.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60793-1-20zavedena v ČSN EN 60793-1-20 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry vlákna (idt EN 60793-1-20:2002)

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 61300-1:2003)

IEC 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum (idt EN 61300-3-4:2001)

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz