ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3
  -  3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování
změn útlumu a útlumu odrazu

ČSN
EN 61300
  -  3  -  3
ed. 2

35 9252

idt IEC 61300  -  3  -  3:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3  -  3: Examinations and measurements – Active monitoring of changes in attenuation and return loss

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3  -  3: Examens et mesures – Contrôle actif des variations de l’affaiblissement et du facteur d’adaptation

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3  -  3: Untersuchungen und Messungen – Aufzeichnung der Änderung von Dämpfung und Rückflussdämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300  -  3  -  3:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300  -  3  -  3:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-04-01 se nahrazuje ČSN EN 61300  -  3  -  3 (35 9252) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje postupy monitorování změn útlumů a/nebo útlumů odrazu optických vláknových prvků nebo zařízení. Pro jeden nebo více měřených objektů uvádí 3 metody přímého měření a 2 metody reflektometrického jednosměrného i dvousměrného měření OTDR. Pro každou metodu uvádí její obecný popis a podmínky použití, předepisuje potřebnou měřicí výbavu a detailně popisuje měřicí postupy a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-04-01 používat dosud platná ČSN EN 61300  -  3  -  3 (35 9252) z října 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300  -  3  -  3:2009.

Změny proti předchozím normám

V této edici se upřesňují a doplňují postupy měřicích metod.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 61300-1:2003)

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola (idt EN 61300-3-1:2005)

IEC 61300-3-6zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu
(idt EN 61300-3-6:2009)

IEC 61300-3-35dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-4:2002 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN EN 61300-3-7:2001 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-7: Zkoušení a měření – Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz