ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-
  48: Zkoušky – Cyklování teploty a vlhkosti

ČSN
EN 61300
  -2-  48
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300  -2-  48:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-48: Tests – Temperature-humidity cycling

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-48: Essais – Cycles d’humidité et de température

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-48: Prüfungen – Temperatur-Feuchte-Zyklus

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300  -2-  48:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300  -2-  48:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-04-01 se nahrazuje ČSN EN 61300  -2-  48 (35 9251) z října 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku cyklování teplotou a vlhkostí, ověřující schopnost zkoušeného zařízení odolávat opakovaným změnám expozice vlhkým teplem a krátkodobým ochlazením. Norma seznamuje s principem zkoušky a uvádí dvě metody jejího provedení, lišící se časovými profily průběhu teplot a vlhkosti. Pro obě metody se definuje příprava vzorku, počáteční a konečné měření a aklimatizace po zkoušce a předepisuje se potřebná výbava a údaje, které se pro toto zkoušení musí stanovit. Tři přísnosti zkoušky spočívají na velikostech teplotních a vlhkostních rozsahů a počtu měřicích cyklů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2010-04-01 dosud platná ČSN EN 61300  -2-  48 (35 9251) z října 2003,
v souladu s předmluvou k EN 61300  -2-  48:2009.

Změny proti předchozím normám

V této edici se zavádí kategorie prostředí O a modifikují se přísnosti zkoušky do tří stupňů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 61300-1:2003)

IEC 61300-3-1zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola (idt EN 61300-3-1:2005)

IEC 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum (idt EN 61300-3-4:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-6:2003 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

ČSN EN 61300-3-7:2001 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-7: Zkoušení a měření – Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz