ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.180 Prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury –
Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) – Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

ČSN
EN 61249-4-14
35 9062

idt IEC 61249-4-14:2009

Materials for printed boards and other interconnecting structures –
Part 4-14: Sectional specification set for prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) – Epoxide woven E-glass prepreg of defined flammability (vertical burning test) for lead-free assembly

Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion –
Partie 4-14: Série de spécifications intermédiaires pour matériaux préimprégnés, non plaqués (pour la fabrication des cartes multicouches) – Tissu de verre époxyde préimprégné de type E d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) destiné aux assemblages sans plomb

Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen –
Teil 4-14: Rahmenspezifikationen für unkaschierte Prepreg-Materialien (zur Herstellung von Mehrlagenleiterplatten) –
Mit E-Glasgewebe verstärkte Epoxidharz-Prepregs mit definierter Brennbarkeit (Brennprüfung mit vertikaler Prüflingslage)
für bleifreie Bestückungstechnik

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61249-4-14:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61249-4-14:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma uvádí požadavky na vlastnosti lepicích listů, které jsou určeny zejména jako spojovací listy pro lamináty podle IEC 61249-2-36 při výrobě vícevrstvých desek podle IEC 62326-4. Vícevrstvé desky, které obsahují tyto materiály,jsou vhodné pro bezolovnaté montážní procesy. Tento materiál může být rovněž použit jako spojovací materiál pro další typy laminátů.

Lepicí list odpovídající této normě má definovanou hořlavost (zkouška vertikálního hoření). Stupně hořlavosti zcela vytvrzeného lepicího listu se dosáhne použitím bromovaných retardérů hoření jako nedílné součásti polymerní struktury. Po vytvrzení lepicího listu podle pokynů dodavatele je definovaná teplota skelného přechodu minimálně 120 °C.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61189-2:2006 zavedena v ČSN EN 61189-2 ed. 2:2007 (35 9039) Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy – Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury (idt EN 61189-2:2006)

IEC 61249-2-36 zavedena v ČSN EN 61249-2-36 (35 9062) Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury – Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály – Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (idt EN 61249-2-36:2009)

IEC 62326-4 zavedena v ČSN EN 62326-4 (35 9074) Desky s plošnými spoji – Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev – Dílčí specifikace (idt EN 62326-4:1997)

ISO 11014-1:1994 nezavedena

Informativní údaje z IEC 61249-4-14:2009

Tato mezinárodní norma byla připravena komisí IEC TC 91 Technologie elektronické montáže.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

91/850/FDIS

91/862/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61249 se společným názvem: Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury je možné nalézt na internetových stránkách IEC.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Antonín Plaček

 

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz