ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20 Leden 2010

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování –
Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

ČSN
EN 203-3

06 1901

Gas heated catering equipment – Part 3: Materials and parts in contact with food and other sanitary aspects

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux – Partie 3: Matériaux et parties en contact avec les denrées alimentaires et autres aspects sanitaires

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoff – Teil 3: Materialien und Bauteile in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige hygienische Aspekte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 203-3:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 203-3:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., Centrum technické normalizace, IČ 00001490, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN 203-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2009

ICS 97.040.20

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování –
Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

Gas heated catering equipment –
Part 3: Materials and parts in contact with food and other sanitary aspects 

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux –
Partie 3: Matériaux et parties en contact avec les denrées alimentaires et autres aspects sanitaires

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoff –
Teil 3: Materialien und Bauteile in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige hygienische Aspekte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-04-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 203-3:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Konstrukční materiály 6

5 Požadavky na konstrukci 7

5.1 Prostor pro potraviny 7

5.1.1 Úhly a kouty 7

5.1.2 Spojení vnitřních povrchů 7

5.1.3 Povrchový spoj 8

5.1.4 Přeplátování povrchů 8

5.2 Prostor pro rozstřik 9

5.3 Prostor bez potravin 10

5.3.1 Spotřebiče montované na stěnu nebo stojící na podlaze 10

5.3.2 Přenosné spotřebiče 10

5.3.3 Ovládací panel 10

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 90/396/EEC 12

Předmluva

Tento dokument (EN 203-3:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 106 „Plynové spotřebiče pro velké kuchyně“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


1 Předmět normy

Tato část 3 EN 203 platí pro všechny spotřebiče, na které se vztahuje EN 203-1:2005 a příslušná část 2.

Tato norma byla vypracována s cílem stanovit požadavky týkající se hygienických hledisek spotřebičů na plynná paliva pro provozy společného stravování tak, aby se vyloučilo nebo snížilo na minimum riziko nákazy, infekce, nemocí nebo újmy na zdraví při požití kontaminovaných potravin.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz