ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180 Prosinec 2009

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V –
Část 2-
4: Zvláštní požadavky a zkoušky
pro oddělovací ochranné transformátory
a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

ČSN
EN 61558-2-
4
ed. 235 1330

idt IEC 61558-2-4:2009

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V –
Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers

Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et produits analogues pour des tensions d’alimentation jusqu’à 1 100 V –
Partie 2-4: Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d’alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits

Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzgeräten und dergleichen für Versorgungsspannungen bis 1 100 V –
Teil 2-4: Besondere Anforderungen und Prüfungen an Trenntransformatoren und Netzgeräte die Trenntransformatoren enthalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61558-2-4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61558-2-4:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-03-01 se nahrazuje ČSN EN 61558-2-4 (35 1330) z května 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-03-01 používat dosud platná ČSN EN 61 558-2-4 (35 1330) z května 1999, v souladu s předmluvou k EN 61558-2-4:2009.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změny spočívají v aktualizaci této části v souladu s ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 a ve zvýšení napájecího napětí až na 1 100 V, tak, aby byla ve shodě s normami TC 14.

Informace o citovaných normativních dokumentech

Platí Část 1 a dále se doplňuje tato norma:

IEC 61558-1:2005zavedena v ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Informativní údaje z IEC 61558-2-4:2009

Mezinárodní norma IEC 61558-2-4 byla připravena technickou komisí IEC TC 96: Transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a podobné výrobky pro nízké napětí do 1 100 V.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1997 a tvoří technickou revizi. Hlavní změny spočívají v aktualizaci této části v souladu s Částí 1 (2005) a ve zvýšení napájecího napětí do 1 100 V pro dosažení souladu s normami TC 14.

Tato část má status skupinové bezpečnostní publikace v souladu s Pokynem IEC 104 (1997): Příprava bezpečnostních publikací a používání základních bezpečnostních publikací a skupinových bezpečnostních publikací

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

96/316/FDIS

96/321/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Tato část je určena k používání ve spojení s posledním vydáním IEC 61558-1 a jejími změnami. Je založena na druhém vydání (2005) této normy.

Tato Část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 61558-1 tak, aby se změnila na IEC normu: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory.

Seznam všech částí souboru IEC 61558 lze nalézt na webových stránkách IEC pod názvem: Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů, a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V.

Budoucí normy této řady budou mít výše uvedený nový název. Názvy existujících norem této řady budou aktualizovány v době příštího vydání.

Jestliže není příslušný článek Části 1 uveden v této části, tento článek platí, pokud je to vhodné. Jestliže je v této části uvedeno „doplňuje se“, „mění se“ nebo „nahrazuje se“, musí se odpovídající text z Části 1 příslušně upravit.

V této části jsou použity následující typy písma:

Tučně uvedená slova v textu této části jsou definována v Kapitole 3.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace, uvedeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích o této publikaci. Po tomto datu bude publikace

POZNÁMKANárodní komitéty se upozorňují na skutečnost, že výrobci a zkušební organizace mohou potřebovat přechodné období po vydání nové, změněné nebo revidované IEC publikace pro produkci výrobků podle nových požadavků a pro své vybavení k provádění nových nebo revidovaných zkoušek.

Komitétům se doporučuje, aby obsah této publikace byl implementován do národních norem nejpozději do 12 měsíců od data vydání.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. IČ: 00001481

Technická normalizační komise TNK97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech


EVROPSKÁ NORMA EN 61558-2-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 29.180 Nahrazuje EN 61558-2-4:1997

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V –
Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory
(IEC 61558-2-4:2009)

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V –
Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers
(IEC 61558-2-4:2009)  

Sécurité des transformateurs, bobines d’inductance, blocs d’alimentation et produits analogues
pour des tensions d’alimentation jusqu’à 1 100 V –
Partie 2-4: Règles particulières et essais
pour les transformateurs de séparation des circuits
et les blocs d’alimentation incorporant
des transformateurs de séparation des circuits
(CEI 61558-2-4:2009)

Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzgeräten und dergleichen für Versorgungsspannungen
bis 1 100 V –
Teil 2-4: Besondere Anforderungen und Prüfungen
an Trenntransformatoren und Netzgeräte
die Trenntransformatoren enthalten
(IEC 61558-2-4:2009)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato změna existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61558-2-4:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 96/316/FDIS budoucí vydání 2 IEC 61558-2-4, vypracovaný v technické komisi IEC TC 96 Transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a podobné výrobky pro nízké napětí do 1 100 V, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61558-2-4 dne 2009-03-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61558-2-4:1997.

Hlavní změny spočívají v aktualizaci této části v souladu s EN 61558-1:2005 a ve zvýšení napájecího napětí
až na 1100 V, tak, aby byla ve shodě s normami TC 14.

Tato Část je určena k používání ve spojení s posledním vydáním EN 61558-1 a jejími změnami. Je založena
na EN 61558-1:2005.

Tato část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 61558-1 tak, aby se změnila na Evropskou normu: Zvláštní požadavky a zkoušky pro Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory.

Jestliže není příslušný článek Části 1 uveden v této části, tento článek platí, pokud je to vhodné. Jestliže je v této části uvedeno „doplňuje se“, „mění se“ nebo „nahrazuje se“, musí se odpovídající text z Části 1 příslušně upravit.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-12-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-03-01

V této části jsou použity následující typy písma:

Tučně uvedená slova v této části jsou definována v Kapitole 3.

Články, které doplňují články z Části 1, jsou číslovány počínaje 101; doplňující přílohy jsou pojmenovány AA, BB atd.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61558-2-4:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Všeobecné požadavky 9

5 Všeobecné poznámky ke zkouškám 9

6 Jmenovité hodnoty 9

7 Třídění 9

8 Značení a další informace 9

9 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 10

10 Změna nastavení vstupního napětí 10

11 Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení 10

12 Výstupní napětí naprázdno 10

13 Napětí nakrátko 11

14 Oteplení 11

15 Ochrana před zkratem a přetížením 11

16 Mechanická pevnost 11

17 Ochrana před škodlivým vniknutím prachu, pevných těles a vlhkosti 11

18 Izolační odpor, elektrická pevnost a unikající proud 11

19 Konstrukce 11

20 Součásti 13

21 Vnitřní spojování 13

22 Připojení k napájení a ostatní pohyblivé přívody 13

23 Svorky pro vnější vodiče 13

24 Opatření pro ochranné spojení se zemí 13

25 Šrouby a šroubové spoje 13

26 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací 13

27 Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům 13

28 Odolnost proti korozi 13

Přílohy 14

Příloha C   Povrchové cesty (pc), vzdušné vzdálenosti (vv) a vzdálenosti napříč izolací (vni) Materiálová skupina II
(400 £ CTI <600) 14

Příloha D   Povrchové cesty (pc), vzdušné vzdálenosti (vv) a vzdálenosti napříč izolací (vni) Materiálová skupina I 
(CTI ³600) 14

Příloha R   Vysvětlení k použití článku 4.2 IEC 60664-1:2007 (viz IEC 61558-1 článek 26.2) 14

Bibliografie 15

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 16

Tabulka 101 – Odchylky výstupního napětí 11

1Rozsah platnosti

Nahrazuje se:

Tato Část IEC 61558 pojednává o bezpečnosti oddělovacích ochranných transformátorů pro všeobecné použití a napájecích zdrojů obsahujících oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití. Transformátory, které obsahují elektronické obvody, spadají také do rozsahu této normy.

POZNÁMKA 1 Bezpečnost zahrnuje elektrické, tepelné a mechanické aspekty.

Pokud není dále stanoveno jinak, jsou termínem transformátor míněny oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití a napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití.

POZNÁMKA 2 Tato norma platí pro napájecí zdroje (lineární). Pro impulzně řízené napájecí zdroje platí IEC 61558-2-16 spolu s touto částí.

Tato část platí pro nepřenosné nebo přenosné, jednofázové nebo vícefázové, vzduchové (s přirozeným nebo nuceným oběhem) samostatné nebo sdružené suché transformátory. Jejich vinutí mohou být zapouzdřená nebo nezapouzdřená.

Jmenovité vstupní napětí transformátoru nepřevyšuje AC 1 100 V a jmenovitý vstupní kmitočet transformátoru a vnitřní pracovní kmitočty nepřevyšují 500 Hz.

Jmenovitý výkon transformátoru nepřevyšuje:

Pro transformátory, které jsou předmětem dohody mezi kupujícím a výrobcem, tato část platí bez omezení jmenovitého výkonu transformátoru.

POZNÁMKA 3 Transformátory určené pro napájení rozvodných sítí nespadají do rozsahu této normy.

Výstupní napětí naprázdno nebo jmenovité výstupní napětí transformátoru převyšuje AC 50 V, nebo nezvlněné DC 120 V a kde je to použitelné nepřevyšuje AC 500 V nebo nezvlněné DC 708 V .

Pro zvláštní aplikace smí výstupní napětí naprázdno nebo jmenovité výstupní napětí transformátoru dosahovat AC 1 000 V nebo nezvlněné DC 1 415 V.

Tato část neplatí pro vnější obvody a pro jejich součásti, které jsou určeny pro připojení ke vstupním a výstupním svorkám transformátorů.

Transformátory zahrnuté do této části se používají tam, kde pravidla pro instalace nebo norma výrobku požadují dvojitou nebo zesílenou izolaci mezi obvody.

POZNÁMKA 4 Upozorňuje se na:

POZNÁMKA 5 Budoucí technický vývoj transformátorů si může vynutit potřebu zvýšení horní meze kmitočtů, dokud k tomu nedojde, lze tuto část použít jako návodný dokument.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz