ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-34: Zkoušky – Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

ČSN
EN 61300-2-34
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-34:2009

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-34: Tests – Resistance to solvents and contaminating fluids of interconnecting components and closures

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-34: Essais – Résistance des composants d’interconnexion et des boîtiers aux solvants et aux fluides contaminants

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-34: Beständigkeit von Verbindungsbauteilen und Muffen gegen Lösemittel und verschmutzende Flüssigkeiten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-34:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-34:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-06-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-34 (35 9251) z listopadu 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku, která ověřuje schopnost spojovacích prvků, zařízení a krytů odolávat zátěži, spočívající v krátkodobém působení kapalin a maziv při provozu. Seznamuje s principem zkoušky a uvádí postup jejího provedení včetně přípravy vzorku, aklimatizací před zkouškou, umístění vzorku ve zkušební nádobě s aktivní látkou a aklimatizací vzorku po zkoušce a následné prohlídky a měřením. Norma předepisuje přísnosti zkoušky, spočívající v pěti doporučených expozičních dobách v kombinaci se třemi doporučenými dobami sušení při maximálně dovolených provozních teplotách. Norma uvádí seznam doporučených látek a předepisuje údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz