ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 25.040.40 Březen 2010

Regulační armatury pro průmyslové procesy –
Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky
a regulační rozsah

ČSN
EN 60534-2-4

13 4510

idt IEC 60534-2-4:2009

Industrial-process control valves –
Part 2-4: Flow capacity – Inherent flow characteristics and rangeability

Vannes de régulation des processus industriels –
Partie 2-4: Capacité d'écoulement – Caractéristiques intrinsèques de débit et coefficient intrinsèques de réglage

Stellventile für die Prozessregelung –
Teil 2-4: Durchflusskapazität – Inhärente Durchflusskennlinien und Stellverhältnis

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60534-2-4:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 60534-2-4:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem se vztahuje na všechny typy průmyslových ventilů. Definuje jak stanovit typické základní vlastnosti toku řídicích ventilů a základní regulační rozsah ventilů. Definuje také, jak stanovit kritéria pro dodržování výrobcem stanovených vlastností toku.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60534-1:2005zavedena v ČSN EN 60534-1:2006 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

IEC 60534-2-3zavedena v ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal - SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz