ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.60; 35.180; 31.120 Únor 2010

Multimediální systémy a zařízení – Barevná měření a management –
Část 5: Zařízení používající displeje s plasmovými panely

ČSN
EN 61966-5
ed. 2

36 8610

idt IEC 61966-5:2008

Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management –
Part 5: Equipment using plasma display panels

Systèmes et appareils multimédia – Mesure et gestion de la couleur –
Partie 5: Appareils utilisant des afficheurs à plasma

Multimediasysteme und -geräte – Farbmessung und Farbmanagement –
Teil 5: Geräte mit Plasma-Anzeigen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61966-5:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 61966-5:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-07-01 se nahrazuje ČSN EN 61966-5 (36 8610) z června 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma definuje vstupní zkušební signály, podmínky a metody měření a zprávy o naměřených datech, které je třeba použít pro charakterizaci a management barev plasmových displejů v multimediálních systémech.

Předmětem této normy není řízení barev uvnitř systému ani specifikace mezních hodnot různých parametrů.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2012-07-01 dosud platná ČSN EN 61966-5 (36 8610) z června 2001, v souladu s předmluvou k EN 61966-5:2009.

Změny proti předchozím normám

Norma byla aktualizována a byla z ní vypuštěna Příloha A.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050-845:1987zavedena v ČSN IEC 50 (845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení

EN 61966-3:2000zavedena v ČSN EN 61966-3:2000 (36 8610} Multimediální systémy a zařízení – Barevná měření a management – Část 3: Zařízení používající obrazovky (idt EN 61966-3:2000)

ISO 5-4:1995zavedena v ČSN ISO 5-4:1997 (66 6609) Fotografie – Měření hustot – Část 4: Geometrické podmínky měření odrazné hustoty

EN ISO 9241-8:1997zrušena 1)

ISO/CIE 10526:1999nezavedena

ISO/CIE 10527:1991nezavedena

CIE 15.2:1986nezavedeno

Informativní údaje z IEC 61966-5:2008

Tato mezinárodní norma byla vypracována IEC TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:  

FDIS

Zpráva o hlasování

100/1295/CDV

100/1387/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

• znovu potvrzena;

• zrušena;

• nahrazena revidovaným vydáním nebo

• změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz