ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.01 Leden 2010

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem

ČSN
EN ISO 105-B07

80 0168

idt ISO 105-B07:2009

Textiles – Tests for colour fatness – Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration

Textiles – Essais de solidité des teintures – Partie B07: Solidité des teintures à la lumière de textiles mouillés par de la sueur artificielle

Textilien – Farbechtheitsprüfungen – Teil B07: Farbechtheit gegen Licht von mit künstlichem Schweiß angefeuchteten Textilien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 105-B07:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 105-B07:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 (80 0119) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu

ISO 105-A05 zavedena v ČSN EN ISO 105-A05 (80 0124) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A05: Přístrojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice

ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

ISO 105-E04 zavedena v ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 105-B07
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 59.080.01

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem
(ISO 105-B07:2009)

Textiles – Tests for colour fastness –
Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration
(ISO 105-B07:2009) 

Textiles – Essais de solidité des teintures – Partie B07: Solidité des teintures à la lumière de textiles mouillés par de la sueur artificielle
(ISO 105-B07:2009)

Textilien – Farbechtheitsprüfungen – Teil B07: Farbechtheit gegen Licht von mit künstlichem Schweiß angefeuchteten Textilien
(ISO 105-B07:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-03-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 105-B07:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Zařízení, materiál a činidla 6

5 Příprava činidel 7

6 Zkušební vzorek 7

7 Postup zkoušky 7

8 Vyhodnocení 8

9 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 8

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 105-B07:2009) byl připraven technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídají za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Tento text ISO 105-B07:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 105-B07:2009 bez jakýchkoli modifikací.

1Předmět normy

Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem vůči spojenému účinku namočení v kyselém a alkalickém roztoku umělého potu a účinku umělého světelného zdroje, který představuje přírodní denní světlo (D65).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz