ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.120 Leden 2010

Obaly – Flexibilní hliníkové tuby – Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem

ČSN
EN 15766

77 0426

 

Packaging – Flexible aluminium tubes – Test methods to determine the polymerization of the internal coating with acetone

Emballage – Tubes souples en aluminium – Méthodes d’essai visant à vérifier la polymérisation du revêtement interne à l’acétone

Packmittel – Aluminiumtuben – Prüfverfahren zur Bestimmung der Polymerisation der Innenbeschichtung mit Aceton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15766:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15766:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO, s.p., IČ 00311391

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 15766
EUROPEAN STANDARD
Květen 2009
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.120

Obaly – Flexibilní hliníkové tuby – Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem

Packaging – Flexible aluminium tubes – Test methods to determine the polymerization of the internal coating with acetone

Emballage – Tubes souples en aluminium –
Méthodes d’essai visant à vérifier la polymérisation
du revêtement interne à l’acétone

Packmittel – Aluminiumtuben – Prüfverfahren
zur Bestimmung der Polymerisation
der Innenbeschichtung mit Aceton

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15766:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Metoda 6

3 Zkušební zařízení/Zkušební prostředky 6

4 Postup 6

5 Vyhodnocení výsledků 6

6 Protokol o zkoušce 6

Předmluva

Tento dokument (EN 15766:2009) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2009 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou odpovědnost za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato norma stanovuje metodu pro určení polymerizace vnitřního nátěru hliníkových tub s acetonem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz