ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.30 Březen 2010

Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

ČSN 73 4130

 

Stairways and sliding ramps – Basic requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4130 z 1985-11-16.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované normativní dokumenty 5

3 Termíny a definice 5

4 Třídění schodišť a šikmých ramp 7

4.1 Třídění podle umístění vzhledem ke stavebnímu objektu 7

4.2 Třídění podle funkce a provozního využití 7

4.3 Třídění podle sklonu ramen pro překonání rozdílu výškových úrovní 8

4.4 Třídění podle počtu ramen 9

4.5 Třídění podle půdorysného tvaru ramen 10

5 Třídění schodišťových stupňů 10

5.1 Třídění podle umístění stupně ve schodišťovém rameni 10

5.2 Třídění podle půdorysného tvaru stupně 11

6 Všeobecné technické požadavky pro schodišťová ramena a ramena šikmých ramp 11

6.1 Obecné požadavky 11

6.2 Protiskluzové úpravy 12

6.3 Odolnost proti skluznosti 12

6.4 Výstupní čára 12

6.5 Délka a výška ramene 13

6.6 Průchodná šířka 13

6.7 Podchodná výška 14

6.8 Průchodná výška 15

6.9 Průchodný profil 16

6.10 Zábradlí 16

7 Všeobecné technické požadavky pro podesty schodišť a podesty šikmých ramp 17

7.1 Obecné požadavky 17

7.2 Protiskluzové úpravy 17

7.3 Odolnost proti skluznosti 17

7.4 Půdorysné rozměry podest 18

7.5 Umístění dveří na podestách 19

8 Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 0° < a ≤ 7° (12,3%) 21

8.1 Ramena šikmých ramp 21

8.2 Průchodná šířka ramen šikmých ramp 21

8.3 Podesty šikmých ramp 22

8.4 Zábradlí šikmých ramp 23

9 Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 7° < a ≤ 45° 23

9.1 Stupně 23

9.2 Návaznost schodišťového ramene na podestu 25

10 Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 45° < a ≤ 58° 25

11 Technické požadavky na konstrukce se sklonem ramene 58° < a ≤ 90° 26

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

Obdobné zahraniční a mezinárodní normy a předpisy

DIN 18065:2000Gebäudetreppen. Definitionen, Meßregeln, Hauptmaße
(Schodiště budov. Definice, pravidla pro rozměry, hlavní rozměry)

ETAG 008Prefabricated Stair Kits

(Prefabrikované schodišťové sestavy)

Souvisící ČSN

ČSN EN 14076 (49 0008) Dřevěná schodiště – Terminologie

ČSN EN 14843 (72 3064) Betonové prefabrikáty – Schodiště

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky  – Stanovení protiskluznosti

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – Základní ustanovení

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení. Základní ustanovení

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 74 4505 Podlahy  – Společná ustanovení

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření

Citované předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT v Brně, Fakulta stavební, IČ 68407700, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc., spolupráce Ing. Jarmila Klimešová, Ing. Hana Marková

Pracovnice Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová

1Předmět normy

Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší.

Tato norma nezohledňuje a neřeší způsob vytvoření a podepření konstrukcí schodišť a šikmých ramp ani jejich nosných prvků.

V bezbariérově užívaných stavbách se ustanovení této normy použijí v souladu se zvláštním předpisem).

Tato norma se nevztahuje na:

Na změny dokončených staveb, změny v užívání staveb2) a na stavby, které jsou kulturními památkami3), se vztahuje tato norma, pokud to vyžadují závažné územně nebo stavebně technické důvody. V těchto případech se doporučuje použít ustanovení této normy přiměřeně a řídit se příslušnými vyhláškami.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz