ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50; 93.140 Březen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality

ČSN 33 2000-7-709

idt HD 60364-7-709:2009
mod IEC 60364-7-709:2007

Low-voltage electrical installations –
Part 7-709: Requirements for special installations or locations – Marinas and similar locations

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-709: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Marinas et emplacements analogues

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-709: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Marinas und ähnliche Bereiche

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-709:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-709:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

709.1 Rozsah platnosti 6

709.2 Citované normativní dokumenty 6

709.3 Definice 6

709.31 Účel, napájení a stavba 7

709.312 Uspořádání vodičů a způsob uzemnění 7

709.313 Zdroje 7

709.4 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 7

709.41 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 7

709.413 Ochranné opatření: elektrické oddělení 7

709.5 Výběr a stavba elektrického zařízení 8

709.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 8

709.521 Výběr a stavba vedení 8

709.533 Přístroje pro ochranu před nadproudem 9

709.536 Odpojování a spínání 10

709.55 Ostatní zařízení 10

Příloha A  (informativní) Příklady způsobů napájení v přístavištích 11

Příloha B  (informativní) Příklad instruktážních pokynů pro přístaviště 14

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky 15

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 16

Bibliografie 17

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60309-1zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

EN 61558-2-4zavedena v ČSN EN 61558-2-4 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně – Část 2-4: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro všeobecné použití

EN 62262:2002zavedena v ČSN EN 62262:2002*) (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům

HD 472 S1:1989 + Cor. Feb.2002zaveden v ČSN 33 0121:2003 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

HD 60364-4-43 dosud nezaveden

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-709:2007Low-voltage electrical installations – Part 7-709: Requirements for special installations or locations – Marinas and similar locations

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality)

Porovnání s IEC 60364-7-709:2007 a HD 60364-7-709:2009

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-709:2009, který je převzetím IEC 60364-7-709:2009 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohu ZA a ZB které byly doplněny CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-709:2009

Text dokumentu 64/1573/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 60364-7-709 připravený technickou komisí IEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Návrh změny, připravený technickou komisí SC 64A, Elektroinstalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, technické komise CENELEC TC 64, byl předložen k formálnímu hlasování.

Modifikovaný text byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-709 dne 2009-04-01.

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace vůči mezinárodní normě označeny svislou čarou na levém okraji textu.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni

(doa)

2009-10-01

nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2010-04-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu

(dow)

2012-04-01

V tomto harmonizačním dokumentu byla informativní příloha C IEC 60364-7-709:2007 nahrazena normativní přílohou ZA, Zvláštní národní podmínky; a informativní přílohou ZB, A odchylky.

Přílohu ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-709:2007

Tato mezinárodní norma byla připravena mezinárodní komisí IEC 64: Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání IEC 60364-7-709 zrušuje a nahrazuje první vydání, publikované v roce 1994. Zároveň představuje technickou opravu.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou:

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1573/FDIS

64/1588/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Při použití této normy je nutno věnovat pozornost příloze C "v některých zemích" (“in-some-country”), kde jsou odlišné požadavky, vztahující se k předmětu této normy, vycházející z lokálních přírodních podmínek jednotlivých zemí.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 může být vyhledán na webových stránkách IEC pod hlavním názvem „Low-voltage electrical installations“.

Připravované normy v tomto souboru ponesou nový hlavní název jak je citováno výše. Název z existujících norem v tomto souboru budou aktualizovány v době dalšího vydání.

Komise rozhodla, že obsah této publikace bude platit až do data zveřejnění výsledků prověření uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích vztahujících se k dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz