ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Únor 2010

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody –
Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

ČSN
EN 480-10

72 2325

 

Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 10: Determination of water soluble chloride content

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Méthodes d’essai – Partie 10: Détermination de la teneur en chlorure soluble dans l’eau

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel – Prüfverfahren – Teil 10: Bestimmung des wasserlöslichen Chloridgehaltes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 480-10:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 480-10:2009 Translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 480-10 (72 2325) z ledna 1999.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 015679, pobočka Brno – Ing. Jan Novák

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 480-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2009

ICS 91.100.30 Nahrazuje EN 480-10:1996

Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody –
Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods –
Part 10: Determination of water soluble chloride
content

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Méthodes d’essai –
Partie 10: Détermination de la teneur en chlorure soluble dans l’eau

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einprebmörtel – Prüfverfahren –
Teil 10: Bestimmung des wasserlöslichen Chloridgehaltes

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 480-10:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Podstata zkoušky 6

3 Zkušební zařízení 6

3.1 pHmetr 6

3.2 Elekrody 6

3.3 Další zařízení 6

3.4 Chemikálie 6

4 Zkušební postup 7

4.1 Příprava vzorku 7

4.2 Stanovení obsahu 7

5 Výsledky 8

6 Protokol o zkoušce 8

Úvod

Tento dokument (EN 480-10:2009) byla zpracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící výrobky“ jejímž sekretariátem je DIN.

Této evropské normě bude nejpozději do ledna 2010 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 480-10:1996.

Dokument byl navržen subkomisí 3 (SC 3) technické komise TC 104 „Přísady do betonu, malty a injektáží malty“

Tato norma je součástí řady norem EN 480 „Přísady do betonu, malty a injektáží malty – Zkušební metody“, která se skládá z následujících částí:

Tato norma se používá společně s ostatními normami řady EN 480 pro zkoušení přísad podle řady norem EN 934.

Oproti vydání 1996-09 byly provedeny následující změny této normy:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro určení obsahu vodou rozpustných halogenů (s výjimkou fluoridů) v přísadách.

Celkový obsah vodou rozpustných halogenů je vyjádřen jako obsah chloridů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz