ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 35.240.99 Březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3)

ČSN
EN 62386-204

36 0540

idt IEC 62386-204:2009

Digital addressable lighting interface –
Part 204: Particular requirements for control gear – Low voltage halogen lamps (device type 3)

Interface d'éclairage adressable numérique –
Partie 204: Exigences particulières pour les appareillages de commande – Lampes à halogène à basse tension (dispositif de type 3)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 204: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Niedervolt-Halogenlampen (Gerätetyp 3)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-204:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-204:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanovuje protokol a zkušební postupy pro řízení elektronických ovládacích zařízení, na střídavé nebo stejnosměrné napájení, připojených k nízkovoltovým halogenovým žárovkám, digitálními signály.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 62386-101:2009 zavedena v ČSN EN 62386-101:2010 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Všeobecné požadavky – Systém (idt EN 62386-101:2009)

IEC 62386-102:2009 zavedena v ČSN EN 62386-102:2010 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Všeobecné požadavky – Ovládací zařízení (idt EN 62386-102:2009)

Informativní údaje z IEC 62386-204:2009

Tato mezinárodní norma IEC 62386-204 byla připravena IEC technickou subkomisí 34C: Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisu TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/876/FDIS

34C/885/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se  Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 204 je určena pro používání spolu s IEC 61386-101 a IEC 61386-102, které obsahují všeobecné požadavky na příslušný typ (ovládací zařízení nebo řídící zařízení)

Seznam všech Částí souboru IEC 62386, podle obecného názvu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možné nalézt na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz