ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01; 33.060.20 Březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace –
Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

ČSN
ETSI EN 301 908-10
V4.1.1

87 5111

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks –
Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 908-10 V4.1.1:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 908-10 V4.1.1:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro koncová zařízení pro IMT-FT. IMT-FT je systém digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT), který je součástí skupiny IMT-2000 ITU. Koncové zařízení DECT je tvořeno těmito prvky: pevnou částí (FP), přenosnou částí (PP), adaptérem bezšňůrového koncového zařízení (CTA), radioreléovou stanicí (WRS) (FP a PP kombinovaná s funkcí opakovače) a hybridní částí (HyP) (PP se schopností fungovat jako FP za účelem zajištění komunikace mezi dvěma PP). Kmitočtová pásma služby IMT-FT (DECT) pro vysílání a příjem u všech prvků jsou částmi spektra evropského UMTS použitelnými pro provoz TDD, 1 900 MHz až 1 980 MHz a 2 010 MHz až 2 025 MHz (viz ERC/DEC(99)25 a ERC/DEC(00)01). Zařízení IMT-FT může mít druhý režim pro zajišťování provozu rovněž v pásmu DECT 1 880 MHz až 1 900 MHz. Použití DECT v pásmu 1 880 MHz až 1 900 MHz je zahrnuto v EN 301 406 V1.4.1. Podrobnosti o společném rozhraní DECT lze nalézt v EN 300 175 V2.2.1, části 1 až 8. Další podrobnosti o systému DECT je možno nalézt v technických zprávách ETSI TR 101 178 a ETR 043. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice R&TTE, který stanoví, že „...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení“. Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE. 

Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu
evropské normy (Telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. na základě vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním Věstníku Evropských společenství. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje.

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

ETSI EN 300 175-1 V2.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 1: Přehled

ETSI EN 300 175-2 V2.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

ETSI EN 300 175-3 V2.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 3: Vrstva kontroly přístupu k médiím (MAC)

ETSI EN 300 175-4 V2.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

ETSI EN 300 175-5 V2.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 5: Síťová vrstva (NWK)

ETSI EN 300 175-6 V2.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 6: Identifikace a adresování

ETSI EN 300 175-7 V2.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

ETSI EN 300 175-8 V2.2.1zavedena v ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.2.1 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

ISO/IEC 9646-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 9646-1:1997 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 1: Obecné pojmy

Doporučení ITU-T V.11:1996 nezavedeno

ETSI EN 300 700 V1.2.1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 700 V1.2.1 (87 5501) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Radioreléová stanice (WRS)

Doporučení ITU-T O.153:1992 nezavedeno

EN 55022:1998 zrušena 1)

ERC/DEC(99)25nezavedeno

ERC/DEC(00)01nezavedeno

ETSI TR 101 178 nezavedena

ETSI ETR 043 nezavedena

ETSI EN 301 649zavedena v ČSN ETSI EN 301 649 (87 5532) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

ETSI TS 102 527-1 nezavedena

ETSI TS 102 527-2 nezavedena

ETSI TS 102 527-3 nezavedena

ETSI EN 301 406 V1.4.1zavedena v ČSN ETSI EN 301 406 V1.4.1 (87 5534) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní
požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE – Kmenové rádiové požadavky

Doporučení ITU-T G.726:1990nezavedeno

ETSI EG 201 399 nezaveden

ETSI ETR 028:1994 nezavedena

POZNÁMKY

  1. Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

  2. Doporučení a rozhodnutí CEPT jsou volně dostupná na internetové adrese Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) http://www.ero.dk.

  3. Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Informační centrum, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz