ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20 Duben 2010

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

ČSN
EN 15737

73 1771

 

Timber structures – Test methods – Torsional resistance of driving in screws

Structures en bois – Méthodes d’essai – Force de torsion et résistance au vissage

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Einschraubdrehmoment von Schrauben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15737:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15737:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 14592:2008zavedena v ČSN EN 14592:2009 (73 2862) Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

ISO 3130nezavedena

ISO 3131zapracována v ČSN 49 0108 Drevo – Zisťovanie hustoty

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

EVROPSKÁ NORMA EN 15737
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2009

ICS 91.080.20

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody –
Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

Timber structures – Test methods –
Torsional resistance of driving in screws

Structures en bois – Méthodes d’essai – Force
de torsion et résistance au vissage

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Einschraubdrehmoment von Schrauben

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-07-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15737:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky 6

5 Požadavky na materiál 6

5.1 Spojovací prostředky 6

6 Zkušební metody 6

6.1 Všeobecně 6

6.2 Klimatizování 7

6.3 Výběr materiálu vzorků 7

6.4 Rozměry zkušebních těles 7

7 Zkouška 7

7.1 Uspořádání zkoušky 7

7.2 Provedení zkoušky 8

7.3 Výsledky 8

8 Protokol o zkoušce 8

8.1 Zkušební těleso 8

8.2 Zkušební postup 9

8.3 Výsledky zkoušky 9

Předmluva

Tento dokument (EN 15737:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových patentových práv.

Tato zkušební norma uvádí informaci jak stanovit torzní odpor proti zašroubování vrutů do dřeva s odkazem na požadavky stanovené v EN 14592.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato norma stanovuje zkušební metodu pro stanovení torzního odporu proti zašroubování vrutů do rostlého dřeva nebo lepeného lamelového dřeva nebo jiných materiálů na bázi dřeva.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz