ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50, 29.140.99; 35.240.99 Březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)

ČSN
EN 62386-206

36 0540

idt IEC 62386-206:2009

Digital addressable lighting interface –
Part 206: Particular requirements for control gear - Conversion from digital signal into d. c. voltage (device type 5)

Interface d'éclairage adressable numérique –
Partie 206: Exigences particulières pour les appareillages de commande - Conversion du signal numérique en tension continue (dispositifs de type 5)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 206: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte - Umwandlung des digitalen Signals in eine Gleichspannung (Gerätetyp 5)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-206:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-206:2009. It has the same
status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje protokol a zkušební postupy pro ovládání elektronických ovládacích zařízení, připojených ke konverzi digitálního signálu na stejnosměrné napětí.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 62386-101:2009 zavedena v ČSN EN 62386-101:2010 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Všeobecné požadavky – Systém (idt EN 62386-101:2009)

IEC 62386-102:2009 zavedena v ČSN EN 62386-102:2010 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Všeobecné požadavky – Ovládací zařízení (idt EN 62386-102:2009)

Informativní údaje z IEC 62386-206:2009

Tato mezinárodní norma IEC 62386-206 byla připravena IEC technickou subkomisí 34C: Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisu TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/820/FDIS

34C/841/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se  Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato Část 206 je určena pro používání spolu s Částmi 1XX, které obsahují všeobecné požadavky na příslušný typ (ovládací zařízení nebo řídící zařízení)

Seznam všech částí souboru IEC 62386, podle obecného názvu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možné nalézt na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz