ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50 Květen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-729: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech –
Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-7-729

idt HD 60364-7-729:2009
mod IEC 60364-7-729:2007

Low-voltage electrical installations –
Part 7-729: Requirements for special installations or locations – Operating or maintenance gangways

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-729: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Passages d’entretien ou de service

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-729: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Bedienungsgänge und Wartungsgänge

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-729:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-729:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-05-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-481 z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 6

729.1 Rozsah platnosti 6

729.2 Citované normativní dokumenty 6

729.30 Stanovení základních charakteristik 6

729.513 Přístupnost 8

Příloha A (normativní) Dodatečné požadavky na prostor s omezeným přístupem 12

Příloha B (informativní) 14

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky 15

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 18

Příloha C (informativní) Doplňující informace pro uzavřený prostor s omezeným přístupem 20

Obrázek 729.1 – Uličky s elektrickými rozvody, kde jsou živé části soustředěny na jedné straně uličky. 7

Obrázek 729.2 – Uličky s elektrickými rozvody, kde jsou živé části na obou stranách uličky 8

Obrázek 729.3 – Uličky s elektrickými rozvody, kde jsou jako ochranné opatření užity přepážky nebo kryty. 9

Obrázek 729.4 – Uličky s elektrickými rozvody, kde jsou jako ochranné opatření užity zábrany. 10

Obrázek 729.5 – Příklad umístění dveří u dlouhého uzavřeného prostoru s omezeným přístupem 11

Obrázek 729 A.1 – Minimální průchozí šířka v případě úniku – příklad 1. 12

Obrázek 729 A.2 – Minimální průchozí šířka v případě úniku – příklad 2 13

Obrázek 729 A.3 – Minimální průchozí šířka v případě úniku – příklad 3 13

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-05-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-4-481 z března 1997, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-729:2009.

Změny proti předchozím normám

Tato norma, platná pro uličky pro obsluhu nebo údržbu, nahrazuje požadavky na základní ochranu uvedené v článku 481.2.4 ČSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů (eqv IEC 364-4-481:1993). Vzhledem k tomu, že IEC 364-4-481:1993 již neplatí, dochází ke zrušení ČSN 33 2000-4-481 jako celku podle výše uvedeného.

Informace o citovaných normativních dokumentech

HD 60364-1:2008 zaveden v ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

HD 60364-4-41 zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-729:2007Low-voltage electrical installations – Part 7-729: Requirements for special installations or locations – Operating or maintenance gangways

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu)

Porovnání s IEC 60364-7-729:2007 a HD 60364-7-729:2009

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-729:2009, který je převzetím IEC 60364-7-729:2007 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohu ZA a ZB které byly doplněny CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-729:2009

Text dokumentu IEC 64/1595/FDIS, připravovaného 1. vydání IEC 60364-7-729, připravený technickou komisí IEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Návrh změny připravený dřívější SC 64A, Ochrana před úrazem elektrickým proudem a CENELEC TC 64, Ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k formálnímu hlasování.

Společný text byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-729 dne 2009-04-22.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni

(doa)

2009-11-01

nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2010-05-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-05-01

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace vůči mezinárodní normě označeny svislou čarou na levém okraji textu.

V tomto harmonizačním dokumentu byla informativní příloha B dle IEC 60364-7-729:2007 zrušena a nahrazena normativní Přílohou ZA, Zvláštní národní podmínky; a informativní Přílohou ZB, Odchylky typu A.

Přílohu ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-729:2007

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 64: Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1595/FDIS

64/1603/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Při použití této normy je nutno věnovat pozornost příloze B „v některých zemích“ (“in-some-country”), kde jsou odlišné požadavky, vztahující se k předmětu této normy, vycházející z lokálních přírodních podmínek jednotlivých zemí.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 může být vyhledán na webových stránkách IEC pod hlavním názvem “Low-voltage electrical installations”.

Připravované normy v tomto souboru ponesou nový hlavní titul jak je citováno výše. Tituly z existujících norem v tomto souboru budou aktualizovány v době dalšího vydání.

Komise rozhodla, že obsah této publikace bude platit až do data zveřejnění výsledků prověření uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích vztahujících se k dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

Souvisící ČSN

ČSN 33 3201:2007Elektrické instalace nad AC 1 kV

Upozornění na poznámky, které byly oproti HD (IEC) doplněny

Do normy byly k článku 729.0 a příloze A doplněny informativní národní poznámky pod čarou označené jako „POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ“.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ 26837021 Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

729.0Úvod

Požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují, nebo nahrazují ustanovení všeobecných požadavků ostatních částí HD 60364.

Čísla uvedená za číslem označujícím Část 7-729 odpovídají označení částí nebo článků HD 60364. Čísla následující po zvláštním čísle části 7-729 jsou čísla odpovídajících částí, kapitol nebo článků HD 60364.

Nepřítomnost odkazu na část nebo článek znamená, že jsou využitelná všeobecná ustanovení.

729.1Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídících přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz