ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260 Duben 2010

Potravinářské stroje – Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 12505+A1

51 4510

Food processing machinery – Centrifugal machines for processing edible oils and fats – Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Centrifugeuses pour le traitement des huiles et des graisses alimentaires – Prescriptions de sécurité et d’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Zentrifugen zur Verarbeitung von eßbaren Ölen und Fetten – Sicherheits-
und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12505:2000+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12505:2000+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12505 (51 4510) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN EN 12505:2001. Do textu byla zapracována změna A1:2009. Začátek a konec změny v textu normy je označen !".

Informace o citovaných normativních dokumentech*)

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294:1993 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami1)

EN 614-1:2006 zavedena v ČSN EN 614-1:2006 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady2)

EN 953:1997 zavedena v ČSN EN 953:1998 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů3)

EN 1005-2:2003 zavedena v ČSN EN 1005-2:2003 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí4)

EN 1005-3:2002 zavedena v ČSN EN 1005-3:2002 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojního zařízení5)

EN 1037:1995 zavedena v ČSN EN 1037:1997 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění6)

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:1998 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti7)

EN 1672-2:2005 zavedena v ČSN EN 1672-2:2005 (51 2000) Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky8)

EN 60204-1:2006 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN ISO 3744:1995 zavedena v ČSN ISO 3744:1996 (01 1604) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou
(idt EN ISO 3744:1995)

EN ISO 4871:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 11201:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech – Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou

EN ISO 11688-1 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13849-1:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13850:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2008 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

ISO 468:1982 zavedena v ČSN ISO 468:1993 (01 4451) Drsnosť povrchu – Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií9)

ISO 1940-1:2003 zavedena v ČSN ISO 1940:2005 (01 1410) Vibrace – Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu – Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti

IEC 60651:1979+A1:1993 zavedena v ČSN IEC 651:1994 (35 6870) Zvukoměry

IEC 60804:1985+A1:1989+A2:1993 zavedena v ČSN EN 60804+A2:1995 (36 8813) Integrující-průměrující zvukoměry10)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC (přepracované znění). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s., Praha, IČ 27146235, Ing. Oldřich Petr

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN 12505+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2009

ICS 67.260 Nahrazuje EN 12505:2000

Potravinářské stroje – Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků – Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery – Centrifugal machines for processing edible oils
and fats – Safety and hygiene requirements 

Machines pour les produits alimentaires – Centrifugeuses pour le traitement des huiles
et des graisses alimentaires – Prescriptions
de sécurité et d’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Zentrifugen
zur Verarbeitung von eßbaren Ölen und Fetten – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-21 a doplněná změna 1 byla schválena CEN 2009-07-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12505:2000+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Mad’arska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 10

4 Seznam významných nebezpečí 13

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 17

6 Ověřování 22

7 !Informace k používání (viz kapitola 6 EN ISO 12100-2:2003)" 23

Příloha A (normativní)  Zkušební předpis pro hluk – Třída přesnosti 2 25

Příloha B (normativní)  Zásady konstrukce pro zajištění hygieny odstředivek na zpracování jedlých olejů a tuků 29

Příloha C (informativní)  Výpočetní a ověřovací metoda pro konstrukci nádoby a postup výpočtu 30

Příloha D (informativní)  Bibliografie 34

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 98/37/ES" 35

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice EU 2006/42/ES" 36

Předmluva

Tento dokument (EN 12505:2000+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 153 „Strojní zařízení určené pro potraviny a krmiva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2010 dát status národní normy, a to bud’ vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2010.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2009-07-23.

Tento dokument nahrazuje EN 12505:2000.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu změnou je označen v textu takto: !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Mad’arska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

!Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, na které se tato evropská norma vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud opatření této normy typu C jsou odlišná od těch, která byla stanovena v normách typu A nebo B, opatření této normy typu C mají přednost před opatřeními ostatních norem pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle opatření této normy typu C.

Tato evropská norma je nezávislá na EN 12547, protože se specificky zabývá požadavky na zpracování jedlých olejů a tuků. EN 12547 je zahrnuta v příloze D „Bibliografie“."

1 Předmět normy

Tato evropská norma se vztahuje na všechna významná nebezpečí tak, jak jsou identifikována posouzením rizika (viz EN 1050), která jsou uvedena v seznamu v kapitole 4 této normy týkající se odstředivek na zpracování jedlých olejů a tuků, když jsou používány tak, jak bylo předpokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem.

Tato norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci, výrobu, používání, údržbu a čištění odstředivek.

Obvyklé provozní metody jsou popsány v 3.2.

Tato norma neplatí pro stroje, které používají extrakci rozpouštědlem a pomocné stroje (např. dopravníky, násypky atd.).

Norma se nevztahuje na košíkové odstředivky.

Tato evropská norma se vztahuje na stroje, které byly vyrobeny po datu schválení CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz