PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30 Duben 2010

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu cínu –
Část 2: Spektrofotometrická metoda

ČSN P
CEN/TS 15022-2

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of tin content – Part 2: Spectrophotometric method

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage de l’etain – Partie 2: Méthode spectrophotométrique

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Zinngehaltes – Teil 2: Spektrophotometrisches Verfahren

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15022-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15022-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15022-2:2009 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2 zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 15022-2
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Prosinec 2009

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu cínu –
Část 2: Spektrofotometrická metoda

Copper and copper alloys – Determination of tin content –
Part 2: Spectrophotometric method 

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage de l’etain – Partie 2: Méthode spectrophotométrique

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung
des Zinngehaltes –
Teil 2: Spektrophotometrisches Verfahren

Tato technická specifikace byla schválena CEN 2009-09-15 pro přechodné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je z počátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu.

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 15022-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Princip 6

4 Chemikálie a materiály 6

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 7

7 Postup 7

8 Vyjádření výsledků 9

9 Preciznost 9

10 Protokol o zkoušce 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15022-2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním této technické specifikace.

Toto je jedna ze čtyř částí normy/technické specifikace pro stanovení obsahu cínu v mědi a slitinách mědi. Další částí jsou:

prEN 15022-1Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu cínu – Část 1: Titrační metoda (část 1 bude předmětem další práce)

EN 15022-3Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu cínu – Část 3: Nízký obsah cínu – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

CEN/TS 15022-4Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu cínu – Část 4: Střední obsah cínu – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část této technické specifikace stanovuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení obsahu cínu v mědi a ve slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíly v rozsahu mezi 0,005 % a 0,5 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz