PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30 Duben 2010

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu fosforu –
Spektrofotometrická metoda

ČSN P
CEN/TS 15656

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of phosphorus content – Spectrophotometric method

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du phosphore – Méthode spectrophotométrique

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Phosphorgehaltes – Spektrophotometrisches Verfahren

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15656:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15656:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15656:2009 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1811-1zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

ISO 4741zavedena v ČSN ISO 4741 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., Praha, IČ 25797000, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 15656
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Říjen 2009

ICS 77.120.30

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu fosforu – Spektrofotometrická metoda

Copper and copper alloys – Determination of phosphorus content – Spectrophotometric method 

Cuivre et alliages de cuivre – Dosage du phosphore – Méthode spectrophotométrique

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung
des Phosphorgehaltes – Spektrophotometrisches Verfahren

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2009-07-13 pro přechodné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je z počátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu.

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 15656:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Princip 6

4 Chemikálie a materiály 6

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 7

7 Postup 8

8 Vyjádření výsledků 12

9 Preciznost 12

10 Protokol o zkoušce 12

Bibliografie 13

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 15656:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 „Metody chemických rozborů“ zpracováním následujícího dokumentu:

CEN/TS 15656 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu fosforu – Spektrofotometrická metoda

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanovuje molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodu pro stanovení fosforu v mědi a ve slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených nebo odlitých výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíly fosforu mezi 0,001 % a 0,5 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz