ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.50; 35.240.60 Duben 2010

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) –
Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe
pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní

ČSN
ETSI EN 303 213-1
V1.1.1

87 8801

Advanced Surface Movement Giudance and Control System (A-SMGCS) –
Part 1: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 1 including external interfaces

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 303 213-1 V1.1.1:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 303 213-1 V1.1.1:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) úroveň 1.
Tento systém poskytuje zdokonalené funkčnosti dohledu a rovněž zobrazení pro řídicí jednotky s přesnými a jednoznačnými informacemi o identitě a poloze na celé provozní a pohybové ploše. Je to evropská norma pro poskytovatele služeb letecké navigace, kteří musí prokázat a deklarovat shodu jejich systémů a postupů s nařízením IOP. Jakékoli prvky softwaru související s úrovní záruky softwaru A-SMGCS jsou mimo rozsah platnosti této normy. Základní požadavky nařízení o interoperabilitě se v této normě neuvažují pro prvky softwaru. Tato norma neposkytuje presumpci shody týkající se požadavků na údržbu, omezení z hlediska vlivů prostředí, vlivu škodlivého rušení a koordinace civilního a vojenského sektoru. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních a informativních dokumentech

EUROCAE ED-87B (01/2008) nezaveden

EUROCONTROL (07/01/11-04 V2.0: 12/12/2006)nezaveden

EUROCONTROL (07/01/09-01 V2.0: 11/2006)nezaveden

EUROCONTROL (06/11/24-16 V1.0: 13/10/2006)nezaveden

ETSI EN 303 213-3 nezavedena

ETSI EN 303 213-4 nezavedena

EUROCAE ED-128 (08/2007) nezaveden

Citované předpisy

Nařízení (Evropského parlamentu a Rady) 552/2004 (ES) z 10. března 2004, o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě). V České republice není toto nařízení zavedeno nařízením vlády.

Nařízení (Evropského parlamentu a Rady) 549/2004 (ES) z 10. března 2004, stanovující rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení). V České republice není toto nařízení zavedeno nařízením vlády.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz