ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040 Květen 2010

Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

ČSN
EN 338

73 1711

 

Structural timber– Strength classes

Bois de structure – Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 338:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 338:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 338 (73 1711) z října 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny, které jsou zavedeny v této verzi normy, jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 384zavedena v ČSN EN 384 (73 1712) Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

EN 14081 (všechny části)zavedena v ČSN EN 14081 (všechny části) (73 2823)Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1 až 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová

EVROPSKÁ NORMA EN 338:2009
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2009

ICS 79.040 Nahrazuje EN 338:2003

Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

Structural timber – Strength classes

Bois de structure – Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 338:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Značky a zkratky.................................................................................................................................... 7

5 Klasifikace konstrukčního dřeva 7

6 Přiřazení základního souboru dřeva ke třídě pevnosti 9

6.1 Třídění 9

6.1.1 Vizuálně tříděné konstrukční dřevo 9

6.1.2 Strojně tříděné konstrukční dřevo 9

6.2 Klasifikace 9

6.2.1 Charakteristické hodnoty 9

6.2.2 Přiřazení ke třídě pevnosti 9

Příloha A (informativní) Stanovení hodnot kromě pevnosti v ohybu, tuhosti a hustoty 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tento dokument (EN 338:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do dubna 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí nést zodpovědnost za identifikaci některého nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 338:2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma obsahuje další třídy pevnosti, které jsou vhodnější pro charakteristické hodnoty listnatého dřeva z mírných klimatických pásem. Obsahuje rovněž upravené charakteristické hodnoty pro třídy jehličnatého dřeva pro pevnost ve smyku a pevnost v tahu kolmo k vláknům. Vztahy uvedené pro tyto dvě vlastnosti v příloze A byly příslušně upraveny.

Vzhledem k různým druhům a jakostem dostupného dřeva, různému účelu konečného použití i různému výrobnímu rozsahu produkovanému lokálním dřevařským průmyslem, dochází k řadě kombinací druhů a pevnostních tříd dřeva s rozličnými mechanickými vlastnostmi, což komplikuje dimenzování a specifikaci dřevěných stavebních konstrukcí.

V systému tříd pevnosti jsou seskupeny třídy jakosti a druhy dřeva s podobnými pevnostními vlastnostmi a jsou tak zaměnitelné; to umožňuje (inženýrovi) specifikovat určitou třídu pevnosti a použít charakteristické hodnoty této třídy při návrhových výpočtech.

Výhody tohoto systému tříd pevnosti jsou:

  1. do systému lze kdykoli přijmout další druhy dřeva/třídy jakosti, bez ovlivnění stávajících ustanovení pro konstrukční dřevo;

  2. v době provádění výpočtů pro návrh nemusí inženýr/technik uvažovat cenu a dostupnost jednotlivých druhů a jakostních tříd dřeva; může jednoduše navrhovat při použití hodnot pevnosti, tuhosti a hustoty určité třídy a potom specifikovat tuto třídu; potom může z existujících nabídek vybrat nejvhodnější a nejhospodárnější druh dřeva/třídu jakosti; pokud není určitý druh dřeva pro návrh vhodný (např. z důvodu trvanlivosti), musí to ze specifikace zřetelně vyplývat;

  3. dodavatelé mohou nabídnout materiál vyhovující více podmínkám, než by bylo možné při uvedení druhů a tříd jakosti dřeva.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje systém tříd pevnosti pro všeobecné použití v normách pro navrhování.

V normě jsou uvedeny charakteristické hodnoty pevností, modulů pružnosti a hustoty pro jednotlivé třídy pevnosti a pravidla pro přiřazování základních souborů dřeva (tj. kombinací druhu, původu a jakostní třídy dřeva) ke třídám pevnosti.

Tato norma platí pro všechny druhy jehličnatého a listnatého dřeva pro nosné účely.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz