ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.10 Červen 2010

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích

ČSN
EN 50520

37 0560

 

Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations

Plaques et bandes de protection pour la protection et le signalement des câbles enterrés ou des conduits enterrés
dans les installations sous terre

Abdeckplatten und -bänder zum Schutz und zur Warnkennzeichnung der Lage von Kabeln oder erdverlegten Elektroinstallationsrohren in Unterbodeninstallationen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50520:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50520:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60417 (databáze) databáze dostupná na serveru www.iec.ch

ISO 3864 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 50520
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2009

ICS 29.120.10

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích

Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations

Plaques et bandes de protection pour la protection
et le signalement des câbles enterrés ou des conduits
enterrés dans les installations sous terre

Abdeckplatten und -bänder zum Schutz
und zur Warnkennzeichnung der Lage von Kabeln
oder erdverlegten Elektroinstallationsrohren
in Unterbodeninstallationen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50520:2009 E

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CENELEC TC 213 Systémy vedení kabelů.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50520 dne 2009-06-01.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2010-06-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-06-01

Krycí deska nebo krycí páska, odpovídající této evropské normě, je považována za bezpečnou pro používání.

Toto je evropská norma pro výrobky vedení kabelů používané pro elektrotechnické účely. Vztahuje se ke směrnicím Rady o přiblížení zákonů, předpisů a administrativních ustanovení členských států souvisejících se Směrnicí pro nízké napětí 2006/95/EC s ohledem na základní požadavky této směrnice.

Tato norma je podložena samostatnými normami, na něž jsou uvedeny odkazy.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice 6

4 Všeobecné požadavky 6

5 Všeobecné podmínky pro zkoušky 6

6 Třídění podle teploty 7

7 Značení a dokumentace 7

8 Rozměry 8

9 Konstrukce 8

10 Mechanické vlastnosti 8

Příloha A (informativní)  Zkouška, která má být použita pro krycí desky a krycí pásky 11

Příloha B (informativní)  Příklad umístění značení 12

Příloha C (informativní)  Příklady rozměrů 13

Příloha D (informativní)  A-odchylky 14

Bibliografie 15

Obrázky

Obrázek 1 – Přístroj pro zkoušku průrazu 10

Obrázek B.1 – Příklad značení krycích desek 12

Obrázek C.1 – Vysvětlení významu rozměrů krycích desek 13

Tabulky

Tabulka 1 – Minimální teplota pro dopravu, skladování, instalaci a použití 7

Tabulka A.1 – Požadované zkoušky 11

Tabulka C.1 – Příklady rozměrů krycích desek 13

Tabulka C.2 – Příklady rozměrů krycích pásek 13

1Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkoušky pro krycí desky a krycí pásky používané pro mechanickou ochranu, identifikaci a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích.

POZNÁMKA Tato evropská norma neplatí pro mřížky a pásky, na něž se vztahuje EN 12613.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz