ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.80 Říjen 2010

Zdravotnická informatika –
Data zdravotní karty pacienta –
Část 5: Identifikační data

ČSN
EN ISO 21549-5

98 1026

idt ISO 21549-5:2008

Health informatics – Patient heathcard data –
Part 5: Identification data

Informatique de santé – Données relatives aux soins desanté des patients –
Partie 5: Données d'identification

Medizinische Informatik – Patientendaten auf Karten im Gesundheitswesen –
Teil 5: Identifizierungsdaten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 21549-5:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 21549-5:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21549-5 (98 1026) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 21549-5:2008 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 21549-5 ze srpna 2008 převzala EN ISO 21549-5:2008 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3166-1zavedena v ČSN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ISO 8601zavedena v ČSN ISO 8601 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

ISO 21549-1zavedena v ČSN EN ISO 21549-1 (98 1026) Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Všeobecná struktura

ISO 21549-2zavedena v ČSN EN ISO 21549-2 (98 1026) Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty

ISO 21549-6zavedena v ČSN EN ISO 21549-6 (98 1026) Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta – Část 6: Administrativní data

ISO/IEC 5218zavedena v ČSN ISO/IEC 5218 (97 1010) Informační technologie – Kódy lidského pohlaví

ISO/IEC 7816-6zavedena v ČSN ISO/IEC 7816-6 (36 9734) Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody – Část 6:Mezioborové datové prvky pro výměnu)

ISO/IEC 8824-1zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1+Amd.1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaktický zápis jedna (ASN.1) – Specifikace základního způsobu zápisu

ISO/IEC 8825-1dosud nezavedena

ISO/IEC 10646dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 7501-1:2010 (36 9730) Identifikační karty – Strojově čitelné cestovní doklady – Část 1: Strojově čitelné pasy (ICAO DOC 9303)

ČSN ISO/IEC 8859-1:1999 (36 9111) Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků – Část 1: Latinská abeceda č. 1

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Tykač, IČ 47615966

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Wallenfels

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 21549-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 35.240.80

Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta –
Část 5: Identifikační data
(ISO 21549-5:2008)

Health informatics – Patient heathcard data –
Part 5: Identification data
(ISO 21549-5:2008) 

Informatique de santé – Données relatives aux soins
de santé des patients –
Partie 5: Données d'identification
(ISO 21549-5:2008)

Medizinische Informatik – Patientendaten auf Karten im Gesundheitswesen –
Teil 5: Identifizierungsdaten
(ISO 21549-5:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 21549-5:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 21549-5:2008) byl připraven technickou komisí ISO/TC 215 „Zdravotnická informatika“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 251 „Zdravotnická informatika“ jejímž sekretariátem je NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 21549-5:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 21549-5:2008 bez jakýchkoliv modifikací. 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
nformujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodních normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijatých technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

V úvahu je vzata možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za uvedení některého nebo všech takových patentových práv.

ISO 21549-5 byla připravena Technickou komisí ISO/TC215 Zdravotnická informatika.

ISO 21549 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta:

Úvod

S vyšší mobilitou populace, větší mírou poskytování zdravotní péče v zařízeních a v domácnosti pacienta a společně s rostoucím požadavkem na zvyšování kvality ambulantní péče rychle roste vývoj a využití převoditelných informačních systémů a úložišť. Tato technická zařízení jsou používány od identifikace přes přenositelné lékařské záznamy až k monitorovacím systémům při přepravě pacienta.

Funkcemi takových technických zařízení jsou přenosy a převody identifikovatelných osobních informací mezi systémy navzájem a mezi ostatními systémy. Z tohoto důvodu lze průběžně sdílet informace s mnoha technologicky různými systémy rozdílnými ve svých funkcích a možnostech.

Zdravotnická péče stále více spoléhá na odpovídající automatizované identifikační systémy. Například předpisy lze automatizovat, lze vyměňovat data realizovaná na jiných místech za použití přenositelných počítačových prostředků.

Financující instituce a poskytovatelé zdravotní péče jsou zvláště zainteresováni v péči mezi regiony, kde pro refundace lze požadovat automatizovanou výměnu dat mezi rozdílnými systémy zdravotní péče. Objekty administrativních dat je třeba propojit s externími stranami odpovědnými za jejich vlastní domény, které nejsou předmětem této části ISO 21549. Například přeshraniční náhrady služeb zdravotní péče jsou obvykle regulovány zákonem a mezivládními dohodami, které nejsou předmětem normalizace.

Nástup dálkového přístupu do databází a podpora systémů vedly k rozvoji a využití prostředků identifikace „osoby zdravotní péče “. Tyto prostředky jsou schopné plnit bezpečnostní funkce a přenášet elektronické podpisy do vzdálených systémů prostřednictvím sítě.

S rostoucím využíváním karet pro praktickou každodenní zdravotní péči se zvyšuje potřeba normalizovaného formátu dat pro výměnu.

Příslušná osobní data na kartě lze rozdělit na tři obecné druhy: identifikační (samotných zařízení a osob, k nimž se přenášená data vztahují), administrativní a klinické. Je důležité si uvědomit, že data zdravotní péče na kartě „de facto musí obsahovat data o zařízení a identifikační data a jako doplněk může obsahovat administrativní, klinická data, data o léčbě a data o propojení.

Data o technickém zařízení zahrnuje:

Identifikační data mohou zahrnovat:

Administrativní data mohou zahrnovat:

Klinická data mohou zahrnovat:

Data o léčbě mohou obsahovat:

Data karty v podstatě poskytují specifické odpovědi na konkrétní dotazy, zatímco ve stejné době je třeba optimalizovat využití paměti s vyloučením nadbytečnosti. Techniky objektového modelování vyšší úrovně (OMT) jsou aplikovány s ohledem na definici datových struktur karty zdravotní péče.

Tato část ISO 21549 popisuje a definuje datové objekty identifikačních dat, které jsou použity nebo vyhledávány na datových zdravotních kartách a které využívají UML, nezašifrovaný text a ASN.1.

Tato část ISO 21549 nepopisuje a nedefinuje společné objekty definované v ISO 21549-2, třebaže se k nim vztahují a používají je.


1 Předmět normy

Tato část ISO 21549 zakládá společný rámec pro obsah a strukturu identifikačních dat na datové kartě zdravotní péče. Tato část ISO 21549 specifikuje základní strukturu dat, ale nespecifikuje konkrétní datové soubory pro uchování na technických zařízeních.

Podrobné funkce a mechanismy následujících služeb nejsou předmětem této části ISO 21549 (ačkoliv jejich struktura může vyhovovat odpovídajícím datovým objektům jinde specifikovaným):

Následující témata jsou tudíž mimo předmět této části ISO 21549:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz