ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

ČSN
EN 61300-2-1
ed. 2

35 9251

mod IEC 61300-2-1:2009 + idt IEC 61300-2-1:2009/Cor.1:2010-01

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-1: Tests – Vibration (sinusoidal)

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-1: Essais – Vibrations (sinusoïdales)

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-1: Prüfungen – Schwingung (sinusförmig)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-1:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-1:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-10-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-1 (35 9251) ze srpna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkoušku vibracemi, ověřující vlivy vibrací na zkoušené zařízení v převládajících rozsazích a velikostech, vyskytujících se za provozu. Norma seznamuje s principem zkoušky a uvádí postupy jejího
provedení včetně přípravy vzorku, počátečního měření, monitorování měření během zkoušky, aklimatizace a konečného měření po zkoušce. Zátěže a přísnosti zkoušky předepisuje norma zvlášť pro dvě skupiny zkoušených prvků, za použití stejné potřebné výbavy a stejného výčtu údajů, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-10-01 používat dosud platná ČSN EN 61300-2-1 (35 9251) ze
srpna 2003, v souladu s předmluvou k EN 61300-2-1:2009.

Změny proti předchozím normám

V této edici se mění struktura normy a pro dvě skupiny zkoušených prvků se modifikují přísnosti zkoušky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (idt EN 60068-2-6:2008)

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 2 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Všeobecně a návod (idt EN 61300-1:2003)

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola (idt EN 61300-3-1:2005)

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu (idt EN 61300-3-3:2009)

IEC 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta (idt EN 61300-3-28:2002)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-4:2002 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2:2009 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠVITORKA Praha, IČ 42536375, Ing. Zdeněk Švitorka

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz